Ta emot skolungdomar

Är du arbetsgivare och intresserad av att göra en insats för Malmös unga? Välkomna en praktikant! Det finns möjligheter att ta emot praktikanter under olika perioder under vår och höst.

Det finns olika anledningar till varför en ungdom behöver praktik. Syftet med praktiken är att ungdomen ska få testa på ett yrke, få erfarenhet från arbetsmarknaden, skapa kontakter och att vara en del i ett sammanhang. Vi på Praktikservice fungerar som länken mellan skola och arbetslivet för ungdomarna.

Vi arbetar med ungdomar från:

  • Kommunala ungdomsuppföljningen (16–19 år)
  • Individuellt alternativ (16–19 år)
  • Gymnasiesärskolan (16–21 år)

Så funkar det

Praktikservice kan ses som länken mellan skola och arbetsliv. När eleven och vägledaren har kommit fram till att eleven ska praktisera kontaktas vi på Praktikservice. Utifrån elevens praktikönskemål försöker vi hitta en praktikplats inom det önskade området. När vi har hittat en matchande plats kopplas arbetsplats och skola ihop. Vägledaren eller ungdomen kontaktar därefter arbetsplatsen och bokar in ett första förutsättningslöst möte. Känns mötet bra för bägge parter så är nästa steg att komma överens om praktikstart, tider, omfattning etc.

Ditt åtagande som arbetsgivare

Genom att ta emot en praktikant möjliggör du för ungdomar att få en insyn i och erfarenhet från arbetslivet. Som arbetsplats bidrar ni också till att skapa meningsfull sysselsättning och motivation till fortsatta studier eller framtida yrkesval.

När ni tar emot en praktikant ska ni ge en introduktion och göra en riskbedömning. Vidare ska praktikanten ha en handledare tillgänglig under hela praktikperioden. Praktikanten ska delta i det dagliga arbetet men får inte ersätta befintlig personal.

Under praktikperioden ska närvarorapporter fyllas i så att ungdomen får behålla sitt studiestöd. Dessa blanketter skickas ut från skolan tillsammans med en överenskommelse om praktik. Alla som praktiserar är försäkrade genom Malmö stads skolförsäkring.

Praktikperiod

Praktikperioderna följer skolans terminer. Det betyder att om det är lov i skolan så har praktikanten rätt att vara ledig från sin praktikplats.

Längden på praktiken varierar. Vissa är ute några veckor medan andra är ute ett helt läsår. En del ungdomar kombinerar skola och praktik och praktiserar därför på deltid.

Antal timmar per dag kan också variera, från några timmar per dag till heltid. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-28 08:47