Kundundersökning - Insikt

Malmö stad verkar för att skapa ett bra företagsklimat i kommunen. För att fortsätta utveckla och förbättra vår kommunala service och myndighetsutövning är det viktigt för oss att veta vad du som företagare tycker om vår verksamhet. Därför genomför vi en kundundersökning.

Bättre prioritering av insatser

Kundundersökningen innebär att du som varit i kontakt med oss på Malmö stad eller Räddningstjänsten syd kan bli kontaktad av ett undersökningsföretag för att besvara en enkät. De områden som omfattas av kundundersökningen är:

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Livsmedelskontroll
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Serveringstillstånd.

Resultatet av undersökningen blir sedan ett underlag för att bättre kunna prioritera våra insatser för stadens företagare. Eftersom samma undersökning görs av flera kommuner i Sverige kan vi också lära av varandra. På Sveriges kommuner och landstings (SKLs) webbplats hittar du undersökningens resultat från tidigare år.

Ta del av resultaten från tidigare år (SKLs webbplats)

Dina svar är anonyma

Materialet från kundundersökningen används för statistiska ändamål. All data som lagras i samband med den är anonymiserad. Det går alltså inte att identifiera specifika personer eller företag.

Den här skyddsåtgärden har länge reglerats av Personuppgiftslagen (PUL). Från och med den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen av en ny dataskyddförordning (GDPR), som innebär samma anonymitet för dig som deltar i undersökningen. Den personuppgiftsbehandlingen som genomförs i samband med undersökningen sker för att Malmö stad ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse och utveckla myndighetsutövningen så som den angivits ovan. Respektive involverad nämnd i Malmö stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen. (Räddningstjänsten Syd är personuppgiftsansvarig för sina personuppgifter).

Malmö stads information om hur vi hanterar personuppgifter och de rättigheter som är knutna till personuppgiftsbehandlingen hittar du här.

Senast ändrad: 2018-06-15 13:54