Nyetablera restaurang eller café

Detta är ett exempel på de olika steg som du måste gå igenom när du ska etablera ett företag. Exemplet gäller att starta restaurang, där bygglov och bygganmälan krävs.

Checklista - dessa tillstånd behövs:

1. Bygglov

Exempelvis ändrad användning, utökning av yta.

Ansvarig förvaltning: Stadsbyggnadskontoret
Ansökan lämnas in till stadsbyggnadskontoret. Till din ansökan måste du ha fackmässiga ritningar på det som du ska utföra. Det kan vara en planritning och fasadritningar. Du behöver också en verksamhetsbeskrivning där öppettider, personal, sittplatser etc. redovisas. I de fall när ett tekniskt samråd krävs efter ett bygglovsbeslut, ska byggherren välja en certifierad kontrollansvarig. Ett bygglovsbeslut ska ges inom tio veckor från det att ärendet är komplett. Därför är det viktigt att du har med alla handlingar när du ansöker. I kunddisken kan du få hjälp med vad som krävs i ditt ärende. Kunddisken har öppen varje dag mellan 9-15 och finns på tredje våningen i stadshuset.
En bygglovsansökan skickas ofta på remiss till berörda myndigheter som miljöförvaltningen, tillgänglighetsrådgivare och Räddningstjänsten Syd. I samband med att din bygglovsansökan registrerad får du information om vem som är din handläggare.
 
Kostnad: Enligt gällande plan- och bygglovtaxa.

2. Anmälan

Exempelvis ny ventilationsanläggning.

Ansvarig förvaltning: Stadsbyggnadskontoret
När bygglov krävs, behövs inte en separat anmälan. Istället kallar stadsbyggnadskontoret till ett tekniskt samråd efter att bygglovet blivit beviljat. Inför samrådet upprättar byggherren ett förslag på kontrollplan och om den godkänns av stadsbyggnadskontoret kan ett startbesked beslutas och arbetena påbörjas. Efter startbesked ska ett arbetsplatsbesök i vissa fall göras, beroende på åtgärdens omfattning och då hålls också ett slutsamråd på arbetsplatsen. När arbetena är färdiga och inga synpunkter finns, skrivs ett slutbesked ut och byggnaden får tas i bruk för sin användning.

Avgift: Enligt gällande plan- och bygglovtaxa.

3. Bygglov för fast fasadskylt

Ansvarig förvaltning: Stadsbyggnadskontoret

Ansökan lämnas in till stadsbyggnadskontoret, registreras och handlägges. Normalt beviljas bygglov i delegation.

Avgift: Enligt gällande plan- och bygglovtaxa.

4. Tillstånd för brandfarlig vara

Ansvarig förvaltning: Räddningstjänsten Syd
Från och med den 1/1 - 2011 är det Räddningstjänsten Syd som beviljar tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011 och SFS 2010:1075). För mer information kontakta Anders Thornblad 046 540 47 93 eller anders.thornblad@rsyd.se
I samband med ansökan görs även tillsyn av lokalen (inomhus).

Avgift utgår/timme; taxa; se Räddningstjänsten Syd.

5. Anmälan av livsmedelsanläggning

Ansvarig förvaltning: Miljöförvaltningen
Alla livsmedelsverksamheter ska anmälas hos miljöförvaltningen. 

Ofta har livsmedelsanläggning kylskåp, frysar (köldmedier). Läs vad som gäller för detta (som betraktas som miljöfarligt) och om du måste anmäla köldmedier till miljöförvaltningen.

6. Utseende på uteservering

Bord, stolar, avgränsningar (väggar), gasolvärmare, parasoll, bar, ledningar för el, ölpumpar. Ansvarig förvaltning: Gatukontoret. När tillstånd har sökts hos polisen skickas ärendet till gatukontoret för yttrande. Ärendet registreras och handläggare utses. Ärendet granskas och när remissvar har inkommit beslutas om yttrande över om tillfälligt tillstånd kan lämnas.
Kostnad: Se nuvarande riktlinjer

7. VA, avfall, fettavskiljare, oljeavskiljare

Ansvarig förvaltning: VA Syd
Avfallsenheten och installationsenheten bevakar inkomna bygglov/bygganmälan ärende på stadsbyggnadskontoret. Brev skickas till sökande om vilka villkor, krav och regler som gäller.  Gatukontoret kontaktas gällande trafikreglering, skyltning mm. Anläggningen godkänns efter besiktning. Projektintyg och granskningsyttrande utfärdas.

Avgift: Enligt gällande avfalls- och VA-taxa.

8. Serveringstillstånd (alkoholtillstånd)

Ansvarig myndighet: Sociala resursförvaltningen, Tillståndsenheten
Ansökan lämnas till Tillståndsenheten. Ev. kompletteringar begärs in från sökanden. Remiss skickas till polisen, skatteverket, kronofogden och miljöförvaltningen. Utredning med förslag till beslut upprättas och kommuniceras med sökande. Beslut fattas av Sociala resursnämndens myndighetsutskott. Beslut om permanent serveringstillstånd (alkoholtillstånd) gäller omedelbart tills kommunen eller sökande själv drar tillbaka detsamma. Handläggningstiden är 2-3 månader. Avgift: se Avgifter serveringstillstånd 

9. Danstillstånd

Ansvarig myndighet: Polisen
Ansökan lämnas till polisen som handlägger och beslutar. Remiss kan skickas till Räddningstjänsten Syd, tidsbegränsat tillstånd lämnas.

Avgift: Avgiftsförordningen; ansökningsavgift : 700 kronor.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-19 17:25