Ta över restaurang eller café som ska förändras

Med förändring menas till exempel att lokalen ska byggas om eller utökas vilket kräver bygglov eller bygganmälan.

1. Bygganmälan

Exempelvis ny ventilationsanläggning.
Ansvarig förvaltning: Stadsbyggnadskontoret
Bygganmälan ska skickas till stadsbyggnadskontoret senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas. Stadsbyggnadskontoret kallar till byggsamråd, kontrollplan upprättas och godkännes, kvalitetsansvarig utses och godkännes. Normalt beslutas om kontrollplan och kvalitetsansvarig i delegation. Slutbevis utfärdas efter att kontrollpunkter i kontrollplanen vidimerats av den kvalitetsansvarige. Slutbevis utfärdas i delegation.
Kostnad: Enligt gällande plan- och bygglovtaxa.

2. Bygglov för skylt

Ansvarig förvaltning: Stadsbyggnadskontoret
Ansökan lämnas in till stadsbyggnadskontoret, registreras och handlägges. Normalt beviljas bygglov i delegation.
Kostnad: Enligt gällande plan- och bygglovtaxa.

3. Tillstånd för brandfarlig vara

Ansvarig förvaltning: Räddningstjänsten Syd
Från och med den 1/1 - 2011 är det Räddningstjänsten Syd som beviljar tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011 och SFS 2010:1075).
För mer information www.rsyd.se

4. Anmälan av livsmedelsanläggning

Ansvarig förvaltning: Miljöförvaltningen
Om du ska ta över en verksamhet, ska du anmäla det till miljöförvaltningen.

5. Uteservering

Ansvarig myndighet: Polisen. Ansökan lämnas in till polismyndigheten, tidsbegränsat tillstånd lämnas.
Kostnad:
kontakta polisen

6. Utseende på uteserveringen

Bord, stolar, avgränsningar (väggar), gasolvärmare, parasoll, bar, ledningar för el, ölpumpar.
Ansvarig förvaltning: Fastighets- och gatukontoret. När tillstånd har sökts hos polisen skickas ärendet till fastighets- och gatukontoret för yttrande. Ärendet registreras och handläggare utses. Ärendet granskas och när remissvar har inkommit beslutas om gatukontorets yttrande över om tillfälligt tillstånd kan lämnas.
Kostnad:Se nuvarande riktlinjer

7. Skyltning på allmän platsmark - lös reklamskylt (gatupratare)

Gatupratare.
Ansvarig förvaltning: Polisen. När tillstånd har sökts hos polisen skickas ärendet till fastighets- och gatukontoret för yttrande. Ärendet registreras och handläggare utses. Ärendet granskas och sedan beslutas om yttrande över om tillfälligt tillstånd kan lämnas. Har restaurangen uteservering avslås ansökan.
Kostnad: se nuvarande riktlinjer

8. Skyltning på allmän plats, vägskyltar

Skyltning på allmän plats, vägskyltar

Ansvarig förvaltning: Polisen
Varuexponering, eller skyltvaror, innebär att den som äger en butik visar upp och säljer det egna varusortimentet framför sin verksamhet, till exempel blommor, klädesplagg eller skor. När tillstånd har sökts hos polisen skickas ärendet till fastighets- och gatukontoret för yttrande. Ärendet registreras och handläggare utses. Ärendet granskas och sedan beslutas om yttrande över om tillfälligt tillstånd kan lämnas.
Kostnad: se nuvarande riktlinjer.

9. VA, avfall, fettavskiljare, oljeavskiljare

Ansvarig förvaltning: VA Syd
Avfallsenheten och installationsenheten bevakar inkomna bygglov/bygganmälan ärende på stadsbyggnadskontoret. Brev till sökande om vilka villkor, krav och regler som gäller. Kontaktar fastighets- och gatukontoret gällande trafikreglering, skyltning mm. Besiktning, anläggningen godkänd, projektintyg och granskiningsyttrande utfärdas. Kostnad: Enligt gällande avfalls- och VA-taxa.

10. Serveringstillstånd (alkoholtillstånd)

Ansvarig förvaltning: Sociala resursförvaltningen, Tillståndsenheten
Ansökan inkommer till Tillståndsenheten och registreras, handläggare utses, ev. kompletteringar begärs in från sökanden. Remiss skickas till polisen, skatteverket, kronofogden och miljöförvaltningen. Utredning med förslag till beslut upprättas och kommuniceras med sökande. Beslut fattas av Sociala resursnämndens myndighetsutskott. Beslut om permanent serveringstillstånd (alkoholtillstånd) gäller omedelbart tills kommunen eller sökande själv dra tillbaka detsamma. Handläggningstiden är ca 8-12 veckor.
Avgifter serveringstillstånd
Avgifter för tillsyn

11. Danstillstånd

Ansvarig myndighet: Polisen
Ansökan inkommer till polisen, registreras, handläggare utses, remiss till Räddningstjänsten Syd, tidsbegränsat tillstånd lämnas.
Kostnad: Avgiftsförordningen, kostnad för prövning är 600 kr.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-18 11:30