Ta över restaurang eller café som inte ska förändras

Att starta restaurang som inte kräver bygglov eller bygganmälan.

1. Bygglov för skylt

Ansvarig förvaltning: Stadsbyggnadskontoret.
Ansökan lämnas in till stadsbyggnadskontoret, registreras och handlägges. Normalt beviljas bygglov i delegation.
Kostnad: Enligt gällande plan- och bygglovtaxa.

2. Tillstånd för brandfarlig vara

Ansvarig förvaltning: Räddningstjänsten Syd
Från och med den 1/1 - 2011 är det Räddningstjänsten Syd som beviljar tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011 och SFS 2010:1075).
För mer information www.rsyd.se

3. Anmälan av livsmedelsanläggning

Ansvarig förvaltning: Miljöförvaltningen.
När du ska ta över en livsmedelsverksamhet ska du anmäla detta hos miljöförvaltningen. 

4. Uteservering

Ansvarig myndighet: Polisen. Ansökan lämnas in till polismyndigheten, tidsbegränsat tillstånd lämnas.
Kostnad: kontakta polisen

5. Utseende på uteserveringen

Bord, stolar, avgränsningar (väggar), gasolvärmare, parasoll, bar, ledningar för el, ölpumpar.
Ansvarig förvaltning: Gatukontoret. När tillstånd har sökts hos polisen skickas ärendet till gatukontoret för yttrande. Ärendet registreras och handläggare utses. Ärendet granskas och när remissvar har inkommit beslutas om gatukontorets yttrande över om tillfälligt tillstånd kan lämnas.
Kostnad:Se nuvarande riktlinjer

6. Skyltning på allmän platsmark - lös reklamskylt

Gatupratare.
Ansvarig förvaltning: Polisen.
När tillstånd har sökts hos polisen skickas ärendet till gatukontoret för yttrande. Ärendet registreras och handläggare utses. Ärendet granskas och sedan beslutas om yttrande över om tillfälligt tillstånd kan lämnas. Har restaurangen uteservering avslås ansökan.
Kostnad: se nuvarande riktlinjer

7. Skyltning på allmän plats, vägskyltar

Ansvarig förvaltning: Polisen
Varuexponering, eller skyltvaror, innebär att den som äger en butik visar upp och säljer det egna varusortimentet framför sin verksamhet, till exempel blommor, klädesplagg eller skor. När tillstånd har sökts hos polisen skickas ärendet till gatukontoret för yttrande. Ärendet registreras och handläggare utses. Ärendet granskas och sedan beslutas om yttrande över om tillfälligt tillstånd kan lämnas.
Kostnad: se nuvarande riktlinjer

8. VA, avfall, fettavskiljare, oljeavskiljare

Ansvarig förvaltning: VA Syd
Avfallsenheten och installationsenheten bevakar inkomna bygglov/bygganmälan ärende på stadsbyggnadskontoret. Brev till sökande om vilka villkor, krav och regler som gäller. Kontaktar gatukontoret gällande trafikreglering, skyltning mm. Besiktning, anläggningen godkänd, projektintyg och granskiningsyttrande utfärdas.
Kostnad: Enligt gällande avfalls- och VA-taxa.

9. Serveringstillstånd

Alkoholtillstånd.
Ansvarig förvaltning: Sociala resursförvaltningen, Tillståndsenheten Ansökan inkommer till Tillståndsenheten och registreras, handläggare utses, ev. kompletteringar begärs in från sökanden. Remiss skickas till polisen, skatteverket, kronofogden och miljöförvaltningen. Utredning med förslag till beslut upprättas och kommuniceras med sökande. Beslut fattas av Sociala resursnämndens myndighetsutskott. Beslut om permanent serveringstillstånd (alkoholtillstånd) gäller omedelbart tills kommunen eller sökande själv dra tillbaka detsamma. Handläggningstiden är ca 8-12 veckor.
Avgifter serveringstillstånd
Avgifter för tillsyn

10. Danstillstånd

Ansvarig myndighet: Polisen
Ansökan inkommer till polisen, registreras, handläggare utses, remiss till Räddningstjänsten Syd, tidsbegränsat tillstånd lämnas.
Kostnad: Avgiftsförordningen, kostnad för prövning är 600 kr.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-19 17:28