Aktuellt

Här hittar du tips och nyheter.

2022

Presentationer på välfärdskonferens

Under FoU:s välfärdskonferens den 13–14 oktober kommer FoU-koordinatorerna från funktionsstödförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen att presentera olika forsknings- och utvecklingsarbeten.

Petra Björne (fil.dr) kommer att presentera en studie där vuxna med intellektuell funktionsnedsättning berättar om sina erfarenheter från pandemin.

Magdalena Andersson (dr.med.vet.) har gjort en studie med erfarenheter från arbetet med att minska smittspridning under andra vågen av covid-19-pandemin. Resultatet presenteras också i FoU-dokumentet Inte bara sprita händer och kavla upp ärmarna. Pdf, 838.9 kB.

Jenny Ekblad (fil.dr) kommer att presentera ett arbete kring ADDIE-modellen på svenska Pdf, 520.7 kB. som kan användas vid kompetensutvecklande insatser.

 

Hälsa, vård och omsorg

Aktuell FoU-studie:

Camilla Hyllinge Eriksson är konsultativ specialistsjuksköterska i psykiatri, inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Camilla har i sin FoU-studie fördjupat sig i vilken välfärdsteknik som kan hjälpa äldre personer med psykisk ohälsa. Hon har funnit flera tekniska lösningar som såväl litteraturen som kommuner kommit fram till fungerar bra för målgruppen. Camilla har även undersökt hur välfärdsteknik har följts upp och mottagits av personal och brukare. Camillas studie presenteras i FoU-dokumentet Välfärdsteknik för äldre personer med psykisk ohälsa – en studie i kommunal vård och omsorg Pdf, 488.1 kB..


Aktuella FoU-traineeuppsatser:

Renoar Salih är ledsagare och kontaktperson inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Han har fördjupat sig i frågor kring hälsoeffekter av ensamhet och hur ledsagare kan arbeta förebyggande med brukares hälsa. Han uppmärksammar också ledsagarens betydelse för brukare inom ramen för en kommunal äldreomsorg. Resultatet presenteras i FoU-traineeuppsatsen Ledsagning för att bryta social isolering och bidra till brukares hälsa. Pdf, 326.7 kB.


Sandra Naxin är sektionschef på särskilt boende i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Hon har fördjupat sig i vad som bidrar till god livskvalitet för äldre personer, både med och utan demensdiagnos, som lever på särskilt boende. Hon har också fördjupat sig i hur livskvalitet kan mätas, vilket kan bidra i arbetet med att veta hur den äldre verkligen har det. Resultatet presenteras i FoU-traineeuppsatsen Vi gör så mycket men hur vet vi att vi gör rätt? En litteraturstudie om livskvalitet bland äldre personer på särskilt boende. Pdf, 622.3 kB.


2021

Rapport: Utvärdering av en utbildningsinsats om våld på familjecentraler

Alexander Fäldtman och Annelie Björkhagen Turesson har publicerat forskningsrapporten Utvärdering av en utbildningsinsats om våld på familjecentraler

Presentation på välfärdskonferens

Under FoU:s välfärdskonferens den 14–15 oktober höllAnnelie Björkhagen, fil dr. i socialt arbete, en presentation om Malmö stad-projektet: Hemlösa barns vardagsliv i Malmö.

Forskningscirkel om familjebehandling

Den 6 oktober påbörjar Annelie Björkhagen, fil dr. i socialt arbete, en forskningscirkel med medarbetare som arbetar med familjebehandling.

Ny forskningsartikel om barns rätt till boende och trygghet

Annelie Björkhagen och Annika Staaf på Malmö universitet, har publicerat en artikel som undersöker hur hemlösa barns rätt till bostad och skydd, enligt artikel 27 och 19 i FN:s konvention om barnens rättigheter, upprätthålls i Malmö. De två frågeställningar som artikeln svarar på är dels hur riksdagens beslut om inkorporering av barnkonventionen har för reellt inflytande över genomförandet av barns rätt till bostad och skydd, dels hur de nya riktlinjerna, som införts i såväl Malmö som i Göteborg och Stockholm under 2019, har inverkat på densamma.

How are children’s rights to housing, safety and protection implemented in practice in Malmö? Björkhagen, A., Staaf, A. (2021)

Ny forskningsartikel publicerad

Petra Björne, fil dr i kognitionsvetenskap och FoU-koordinator på funktionsstödsförvaltningen har publicerat en ny artikel med Roy Deveau och Lena Nylander. Det är en studie som undersöker om avvikelserapporter bidrar till att utveckla kvaliteten i verksamheter med insatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning med utmanande beteende.

Passing laws is not enough to change staff practice: The case of legally mandated “incident” reporting in Sweden, Björne, P. (2021).

2020

Hälsa, vård och omsorg

FoU-traineeuppsats: tips som kan bidra till äldres psykiska välmående i coronatider

April 2020: Caroline Sjöberg är konsultativ psykiatrisjuksköterska inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Det senaste året har hon forskat på deltid och är precis klar med en forskningsstudie som handlar om äldres psykiska välmående som presenteras i FoU-traineeuppsatsen Hälsointerventioner för att åldras och må bra. Ett ämne som fått en aktualitet i samband med coronautbrottet. Mer om tipsen som kan bidra till äldres psykiska välmående i coronatider i en nyhetsartikel.

Stöd till anhöriga

Mars 2020: Det kommer många frågor från oroliga anhöriga gällande coronaviruset. Malmö stad lanserar nu en särskild informationssajt för anhöriga med syfte att ge vägledning och svar på de vanligaste frågorna.
– Anhöriga har generellt sätt ett stort behov av stöd och information, och denna sajt har varit på gång ett tag. Med coronautbrottet har frågorna till oss mångdubblats så vi beslöt tillsammans med vår kommunikationsavdelning att lansera hemsidan i förtid, säger Martina Takter, närståendekoordinator i Malmö stad.
Du hittar sidan här >> www.malmo.se/anhorig

Du hittar även information om forskning och forskningscirklar inom anhörigstöd.

2019

Socialt område

Rapport: Hemlösa barns vardagsliv i Malmö

December 2019: Malmö stad och Malmö universitet publicerat FoU-rapporten Hemlösa barns vardagsliv i Malmö - utifrån ett barnperspektiv. Flera barn har medverkat i rapporten med egna berättelser och bilder.
Sammanfattning av rapporten finns på FoU-sidan för projekt.

I medierna: SVT Skånes nyheter om forskningsprojekt.

Kontakt: fou@malmo.se

sv