Om Fläderängens förskola

"Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, att handla, röra sig och att lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska." (Lpfö 98)

Fläderängens förskola arbetar tematiskt utifrån barnens intressen, motivation och kreativitet. Genom fantasin och vår nyfikenhet att utforska, lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Utveckling och lärande sker i lustfyllda och meningsfulla sammanhang. Förskolan medverkar till att utveckla en god självkänsla, en tillit till den egna förmågan och en positiv upplevelse av en gruppgemenskap.

Lekens betydelse

"Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden... Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. (Lpfö 98)

I förskolan är leken grunden för lärande. "Den medvetna leken" är ett arbetsredskap som används för att definiera och synliggöra barnens lärandeprocesser i leken. Leken utvecklar intresset för språk, motorik, socialt samspel och matematik. Genom nyfikenhet, lust och glädje stimuleras det forskande barnets egen drivkraft att söka kunskap.

Barngruppernas sammansättning och miljöns utformning

"Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngrupperna skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande." (Lpfö 98)

Barngrupperna är åldershomogena, med en miljö som utmanar, stimulerar och inspirerar åldersgruppen och möter gruppernas olika förmågor, intressen och behov. Pedagogerna utformar verksamheten så att varje barn upplever delaktighet i ett socialt sammanhang och kan ta del av aktiviteter som främjar en helhetsutveckling.

Samverkan

"I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen." (Lpfö 98)

Samverkan ger barnen tillgång till arbetslagets olika kompetenser såsom bl.a. naturvetenskap, språk och skapande i olika former, samtidigt som förskolans olika miljöer finns tillgängliga för alla barn. 

Natur och utomhusmiljö

"Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö." (Lpfö 98)

Förskolans utomhusmiljö har utformats till ett utmanande, inspirerande och spännande pedagogiskt rum. Dessutom ger oss Elinelundsområdet oändliga möjligheter att utforska närmiljön och prova naturvetenskapliga experiment.

Föräldrarnas delaktighet

"Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolan uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. (Lpfö98)"

Fläderängen välkomnar föräldrarnas engagemang i verksamheten. Föräldrarnas unika kunskap om det egna barnet kompletteras med pedagogernas professionalitet. Tillsammans skapar vi en helhet kring barnet och en förskoletid av god pedagogisk kvalitet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-13 16:05