Om Fosiedals förskola

Förskolan har plats för cirka 115-120 barn. I det ena huset finns Pärlan 1 och 2 med yngre barn och Kristallen 1 och 2 med de äldre barnen. I det andra huset finns Diamanten och Rubinen med yngre barn och Safiren med äldre barn. Husen är omgärdade av gårdar där barnen får möjlighet att röra sig på stora ytor i sin lek. Vi besöker också ofta Äventyrslekplatsen i närheten  eller springer på kullarna i Kroksbäcksparken.

Pedagogik

Vi arbetar med ett gemensamt projekt, barns kreativa möten med staden.  Barnens intressen, lust och nyfikenhet styr  valet av inriktning på projektet. Vi stöttar dem i deras lärande och utvärderar verksamheten kontinuerligt för att uppnå en god pedagogisk kvalitet. Utvecklingen sker genom reflektion och dokumentation där pedagoger reflekterar över allt från miljö till förhållningssätt.

Vi pedagoger är ofta med i barnens rollekar för att hjälpa de vidare i leken där det behövs. I leken utvecklas språk, samarbete, utforskande samt mycket mer. Barnen lär sig inte bara av vuxna utan även av varandra. Det är viktigt att barnen erbjuds många olika sätt att leka på.

Mångkulturalitet

En del av personalen är flerspråkig vilket är en värdefull kompetens i vår pedagogiska verksamhet.

En flerspråkig miljö är stimulerande för barns språkutveckling, modersmål och svenska.

Det mångkulturella perspektivet anser vi är viktigt både för att stärka barnens självkänsla men också för att skapa förståelse och respekt för varandra. Detta ger en trygghet hos barnet som individ men också en samhörighet i gruppen.

De ”100 språken”

Vi arbetar med de ”100 språken” ett uttryck som kommer från Reggio Emilias förskolefilosofi.

Barnen ska erbjudas möjligheter att uttrycka sig på många olika sätt som t.ex. genom  kroppsspråk, musik, bild, drama och dans, alltså inte endast det talade språket. Det finns 100 olika sätt att lära sig t.ex. matematik eller samarbete!

Vi uppmuntrar och utmanar barnen i alla dessa språk för att de ska våga pröva något nytt men också upptäcka sina favoritspråk.

Barn och pedagoger samspelar och lär av varandra. När ett projekt sätter igång besitter ingen svaret. Det viktiga är vägen dit och den gemensamma upplevelsen. Många kallar Reggio Emilia för ”Lyssnandets pedagogik”, det betyder att vi pedagoger lyssnar på och ser barnen. Vi tittar inte på barnen, vi tittar på vad barnen tittar på!

Pedagogisk dokumentation och reflektion mellan pedagogerna i relation till arbetet med de 100 språken gör att vi på olika sätt verkligen kan se och lyssna på deras tankar, frågor, föreställningar och lösningar. Vi stöttar och uppmuntrar barnens nyfikenhet och utforskande av världen. Det ser vi som en viktig bas i det livslånga lärandet.

Barngruppen, miljön och pedagogerna är tillsammans ett team som alla är beroende av varandra för att komma framåt på olika sätt. I vårt arbete med barnen är det inte slutprodukten som är den viktiga utan processen, det vill säga vägen dit.

Miljö

Vi utformar innemiljön efter barnens åldrar, lekar och projektarbeten. Det är barnens behov och intressen som styr utformningen av miljön. Den ser olika ut från termin till termin. Material ska vara tillgängligt för barnen och uppmuntra till utforskande och egna tolkningar av lek.

Naturen på gården, i närmiljön och i staden är också pedagogiska rum. Utomhus kan vi arbeta med matematik, samarbete, grovmotorik, naturvetenskap och teknik, ja hela läroplanen.

Föräldrasamverkan

På vår förskola vill vi att  barnen och föräldrarna ska känna trygghet, delaktighet och glädje. Vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka förskolan, ställa frågor och framföra tankar förslag och idéer.

Varje termin erbjuds utvecklingssamtal, föräldramöten och förskolechefens samrådsmöten.

Är du nyfiken på vår verksamhet så välkommen att ringa och boka en tid så kan vi visa förskolan och berätta mer.

Vi erbjuder barnen

  • Ett lustfyllt lärande i en utmanande och trygg miljö
  • En meningsfull och spännande vardag fylld med varierade aktiviteter
  • En verksamhet som tar tillvara på barnens egna intressen och kompetenser
  • Entusiastiska pedagoger som värnar om ditt barns lärande
  • Lärande genom nyfikenhet, lust och glädje är vår ledstjärnaVi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-20 11:14