Om Stensjöns förskola

Barnets utveckling, inflytande och språk är alltid i fokus. Barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga. Vårt arbete baseras på respekt, samhörighet, mångfald och ett tillåtande klimat för varje individ. Personalen arbetar ständigt för att skapa en lärmiljö som stimulerar till utveckling och lärande. Genom att ta tillvara på barnens kunskaper, erfarenheter och intressen arbetar vi ständigt med att förändra och utveckla verksamhetens innehåll.

Våra prioriterade mål

Under hösten 2017 och våren 2018 arbetar förskolan utifrån de prioriterade målen värdegrund och barns inflytande.

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden, det är ett med undervisningen och den pedagogiska vardagen. Barnen ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sitt eget lärande genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla sin demokratiska kompetens.

Vi arbetar även med det kommungemensamma utvecklingsområdet "Alla barns rätt till stöd" och vi omformar våra lärmiljöer så att de ska vara tillgänglig för alla barn. Personalen har ett förhållningsätt där barnens inflytande och behov är i fokus. På förskolan använder vi oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra alla barns utveckling och lärande. Förskolan följer Förskolans styrdokument, lagar och avtal, läroplan, skollag, barnkonvention, samt arbetar med kriterier för en Hållbar utveckling och Grön Flagg.

Stensjöns förskola har ett nära samarbete med förskolorna Lorensborg, Solbacken och Stadionparken när det gäller material, utveckling och lärande, samt personal och barn.

Val av arbetssätt

Förskolans arbete är temainriktat och grundas på gemensam teori.

För att bli en framgångsrik förskola gör vi val av metoder som vilar på vetenskaplig grund och som utvecklar verksamheten för att uppnå en ökad måluppfyllelse i enlighet med styrdokumenten.

Arbetet med att utveckla vår organisation fortsätter med fokus på språkutveckling, lärande miljöer, arbete med normer och värden, mångfald och kultur samt att förbättra samverkan och kommunikation med våra vårdnadshavare.

Vi ingår i nationella projekt om jämställdhet och entreprenöriellt lärande samt i NCM (nationellt centrum för matematik), NCS (nationellt centrum för språk) och i NT (naturvetenskaplig och teknisk utveckling). 

Måltider

Det serveras en frukostbuffé kl. 7.30–8.30 för de barn som vistas tidigt på förskolan. På förmiddagen erbjuds frukt och smörgås. Kl. 11.30 serveras hemlagad lunch. De barn som är kvar på eftermiddagen får mellanmål kl. 14.30. Fruktstund ca 16.30. Förskolan erbjuder en varierad, hälsosam och sockersnål kost.

Vision

Vi arbetar i en trygg och demokratisk miljö där all personal, barn och vårdnadshavare är delaktiga. Respekt och uppmuntran ligger till grund för allt lärande. Vi tror på ett ständigt reflekterande sinne som leder till utveckling och förändring.

Värdeord

I allt vad vi gör med barnen ingår våra värdeord (Läroplanen för förskolan)
2:1 Demokrati, respekt, människors lika värde
2:2 Trygghet, lärande, helhet, nyfikenhet, lustfyllda lärandet
2:3 Delaktighet, ansvar, påverkan, demokrati, förståelse, lyhördhet
2:4 Samarbete, förtroende, delaktighet, ansvar, respekt
2:5 Samarbete, samverkan
2:6 Dokumentation, kvalitet, kunskap
2:7 Kvalitet, ansvar, samarbete, lärandemiljö

Grön flagg

Förskolan har en certifiering, Grön Flagg.  Här kan ni läsa mer om förskolans arbete med Grön Flagg.

Hållbar utveckling ​

Förskolan har utmärkelsen (pdf, 83.1 kB) Skola för Hållbar utveckling.

Övningsförskola

Stensjöns förskola är övningsförskola vilket innebär att vi har ett nära samarbete med lärosäten som utbildar förskollärare och barnskötare. Vi tar emot både förskollärarstuderande och barnskötarpraktikanter och handleder dem på deras väg genom utbildningen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-17 10:21