Publicerad 2014-10-01 14:00

Senast uppdaterad 2014-10-01 14:01

Malmös föräldrar mer nöjda med förskolan

Malmös föräldrar är mer positiva till sina barns förskola. Det visar den senaste stora förskoleenkät som skickats ut från Malmö stad och som sammanlagt nära 11 000 föräldrar besvarat.

Malmö stad har sedan 2009 vartannat år genomfört så kallade attitydundersökningar i förskolan riktade till barnens vårdnadshavare. Den senaste genomfördes 2013. Men i samband med att en ny förskoleförvaltning skapades beslutade man att genomföra enkäten även 2014. Sammanlagt har nära 11 000 föräldrar besvarat enkäten, varav drygt 9200 är vårdnadshavare till barn på kommunala förskolor.

-Föräldrarnas tankar och synpunkter på sina barns förskola är oerhört viktig information för oss, säger Ana-Maria Deliv, chef för avdelningen kvalitet och myndighet. Vi är en helt ny förskoleförvaltning som har sjösatt ett mycket stort kvalitets- och utvecklingsarbete på våra kommunala förskolor – vi behöver alla synpunkter vi kan få.

Förbättring i år

Enkäten består av ett 40-tal frågor och påståenden och berör områden som trygghet, utveckling och inflytande. Syftet är att ge en bild av hur vårdnadshavare upplever sitt barns förskola. Exempelvis hur de uppfattar samarbetet mellan barnet och förskolepersonalen, mellan dem själva och personalen, samt förskolans arbete med barnens utveckling och lärande. På de kommunala förskolorna ser man inom alla områden en liten förbättring i år jämfört med förra årets förskoleenkät.

-Det är naturligtvis glädjande, men uppgången är samtidigt för liten för att vi ska kunna dra några slutsatser av detta och prata om en positiv trend, säger Ana-Maria Deliv. Och det finns även kommentarer som rör storleken på barngrupper, personaltäthet och av lokaler – något som vi redan jobbar med för fullt. Men vi tar till oss av både ris och ros i vårt fortsatta arbete, både på förvaltningen och på plats i varje förskola.

Fakta:

Enkäten består av ett 40-tal frågor och påståenden och berör områden som trygghet, utveckling och inflytande. Sammanlagt fick 17 870 vårdnadshavare med barn på både kommunala och fristående förskolor enkäten. Totalt har 10 742 föräldrar besvarat enkäten, varav 9227 är vårdnadshavare till barn på kommunala förskolor och 1515 är vårdnadshavare till barn på fristående förskolor. Det ger en svarsfrekvens på 59,9 respektive 61,5 procent.