Publicerad 2016-03-22 14:13

Senast uppdaterad 2018-10-23 11:28

Arbetet med barngruppernas storlek

Förskoleförvaltningen har sedan starten 2013 arbetat aktivt med att kartlägga och följa upp barngruppernas storlek och sammansättning. I Skolverkets riktmärken framhävs hur viktigt det är att att göra en bedömning utifrån varje förskolas förutsättningar och behov för att se hur många barn som är ett lämpligt antal i en barngrupp.

Barngruppernas storlek måste bedömas utifrån flera saker. Bland annat  lokalerna, personaltätheten, sättet att organisera det pedagogiska innehållet och barngruppens sammansättning och behov. Att säga vad som är en lämplig storlek på en barngrupp är därför komplext och det kan vara svårt att förklara varför en grupp med fler barn och en grupp med färre barn kan fungera precis lika bra. Det viktigaste är att skapa förutsättningar för varje förskola att organisera sina barngrupper på det sätt som passar barnen och förskolan bäst.

Kartläggning av barngrupperna

Den kartläggning som genomfördes 2016 visar att i Malmö stads förskolor finns barngrupper som har mellan fyra och 39 barn. Andelen grupper med 26 barn eller fler har minskat sen den kartläggning som genomfördes 2014. Förskolorna arbetar målmedvetet för att ge de yngsta barnen möjlighet att vistas i mindre barngrupper. Grupperna med barn upp till 3 år har generellt färre barn och högre personaltäthet än grupper med äldre barn.

Samtidigt har kartläggningarna visat att gruppstorleken ofta säger väldigt lite om kvaliteten på verksamheten och hur barnen är organiserade under olika delar av dagen. Grupper med få barn samarbetar oftare med andra barngrupper, till exempel på morgonen, kring vilostunder och på eftermiddagarna, medan större grupper har en struktur för hur gruppen delas upp i mindre grupper under dagen.

Hur jobbar vi vidare?

Alla förskolechefer i förvaltningen medverkar i nuläget i en utvecklingsprocess där barngruppernas organisering är i fokus. Inriktningen är att se barngruppernas organisering som en del i arbetet för att nå en god kvalitet i förskoleverksamheten, samtidigt som barngruppsstorlek inte kan beaktas utan att hänsyn tas till andra kvalitetsfaktorer. Under våren 2017 kommer utvecklingsprocessen att resultera i framtagandet av ett analysstöd, som förskolechefer och medarbetare kan använda sig av när de analyserar lämpligheten i barngruppernas storlek och sammansättning.