Publicerad 2016-04-18 11:52

Senast uppdaterad 2016-04-18 11:52

Aktivt arbete för att få fler män till Malmös förskolor

Att få fler män till Malmös förskolor är en viktig fråga som väcker stort engagemang. Malmö stad har redan bland de högsta andelarna medarbetare som är män med sina dryga 7 procent jämfört med övriga landets snitt på 3,5 procent. Men inom förskoleförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att öka den siffran ytterligare.

- För oss är det viktigt att tydligt visa vad Malmö stad står för och vi vill ha fler män i våra förskolor. Det handlar både om jämställdet och mångfald, säger Inga Sandström, HR-specialist inom förskoleförvaltningen.

Och man jobbar på flera sätt för att det ska bli verklighet. Bland annat ingår Malmö tillsammans med ytterligare sju kommuner i ett nätverk kring frågan som leds av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Och inom förskoleförvaltningen i Malmö har man bildat en referensgrupp bestående av chefer, medarbetare och fackliga representanter som med sina olika kompetenser ska driva arbetet framåt. Även i förvaltningens plan för kompetensförsörjning är det ett uttalat mål att just andelen män ska öka till tio procent år 2020.

-Vi har ett stort behov av att rekrytera professionella förskollärare, pedagoger och barnskötare bland både män och kvinnor. Eftersom männen är färre idag så finns där ju en stor potential att kunna rekrytera fler, säger Inga Sandström, HR-specialist på förskoleförvaltningen.

I referensgruppen har man enats om att det fortsatta arbetet att få fler män att söka sig till förskolan handlar om att tydligare visa på det viktiga arbete som görs i förskolan varje dag. Det handlar också om att synliggöra de medarbetare som är män och som arbetar i verksamheten idag. Men avgörande är också att arbeta förebyggande, öka kunskapen och skapa trygghet hos både medarbetare och vårdnadshavare kring de situationer som kan uppstå och som rör misstankar om sexuella trakasserier i form av sexuella övergrepp och där man som man ofta är extra utsatt.

- Här är vårt samarbete med Malmö högskola och att denna fråga lyfts redan under utbildningen väldigt viktig, säger Inga Sandström. Vi försöker också se till att de studenter som är män gör sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning/praktik) på en förskola där även andra män arbetar i barngrupp. Det tror vi kan leda till att färre män hoppar av utbildningen till förskollärare.

Läs mer om hur Malmö stad arbetar med att få fler män till Malmös förskolor.