Publicerad 2016-04-22 09:52

Senast uppdaterad 2016-04-22 11:32

Intensivt samarbete skapar långsiktig utbyggnad av förskolan

Med innovativa metoder och intensiva processer rustar Malmö stad för att skapa en strategisk och långsiktig planering av förskolans utbyggnad.

Genom nära samarbete mellan förskoleförvaltningen, stadsfastigheter och stadsbyggnadskontoret skapar Malmö stad mer långsiktighet i utbyggnaden av förskolor. Stadsfastigheter har genomfört en inventering av det äldre beståndet av förskolor (byggda på 60- och 70-talen) utifrån tekniskt skick. Därefter har ett prioriteringsarbete gjorts i samarbete med förskoleförvaltningen.

- Vi har många förskolor som är i väldigt gott skick men vi har också en hel del äldre förskolor som kräver väldigt stora och kostsamma insatser för att de ska hålla i många år till. Med intensivt samarbete mellan våra förvaltningar kan vi snabba på processen och vara så förberedda som möjligt inför framtidens behov av förskoleplatser, säger Lisa Olsson, enhetschef för enheten för lokalplanering.

Stora gårdar kan användas mer effektivt

Många äldre förskolor har dessutom stora gårdar som kan utnyttjas på ett bättre sätt. Att utnyttja den befintliga marken mer effektivt är en möjlig väg för att kunna bygga förskolor trots den hårda konkurrensen om byggbar mark i Malmö. För att möjliggöra detta krävs ändringar av de detaljplaner som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut på en viss tomt. Därför går processen nu vidare med beställning av nya detaljplaner för fem förskolor som hamnade högt upp på prioriteringslistan efter inventeringen. Efter beslut i stadsbyggnadsnämnden den 21 april arbetar nu en förvaltningsövergripande grupp under ledning av stadsbyggnadskontoret med att ta fram nya detaljplaner för Gullviksborgs förskola, Högaholms förskola, Bellevue förskola, Svågertorps förskola och Ellstorps förskola.

- Att använda våra olika kompetenser över förvaltningsgränserna tillsammans på det här sättet är ett av många sätt för att planera långsiktigt för att säkra att utbudet av förskoleplatser stämmer överens med behovet. Varken Gullviksborg, Högaholm, Bellevue eller Svågertorps förskolor kommer att beröras i det närmaste och de är heller inte i så dåligt skick att de kommer att ramla ihop vilken dag som helst. Detaljplanearbetet som nu startas upp är helt enkelt ett sätt för oss att vara så förberedda som möjligt och ha rätt förutsättningar för att snabbt kunna beställa nya förskolor när behovet uppstår och tajmingen är rätt, säger Lisa Olsson.

Nya förskolor kan dröja

När de nya förskolorna planeras vara på plats är inte bestämt, förutom gällande Ellstorps förskola. Ellstorps förskola planeras att rivas 2017 och bygget av den nya förskolan startar preliminärt under 2018. Hela verksamheten på Ellstorps förskola flyttar till Johanneslusts förskola som öppnar i februari 2017. För övriga förskolor kan det dröja några år innan det händer något, eller till och med ännu längre. Trots att detaljplaneprocessen är kort – de fem detaljplanerna ska enligt tidplanen behandlas i stadsbyggnadsnämnden redan i september i år – kan det ta tid innan de nya byggnaderna står redo att emot barnen. Enbart projekteringsfasen och bygglovsprocessen tar cirka ett år och själva byggandet omkring 1,5 år.

- Det är behovet av platser i olika delar av Malmö som styr vilka förskolor som byggs vid en viss tidpunkt. Det är också otroligt viktigt att det då finns bra alternativa lösningar för alla barn och medarbetare vid de aktuella förskolorna. När dessa saker är på plats är vi redo att trycka på beställningsknappen, säger Lisa Olsson.

De berörda förskolorna kommer att vara med i processen och informeras under arbetets gång.