Publicerad 2016-06-09 11:05

Senast uppdaterad 2016-06-09 15:33

Förskolan får bra betyg av Malmöföräldrar

Malmös föräldrar och vårdnadshavare är fortsatt positiva till sina barns förskola, framförallt trivsel och trygghetsfrågorna. Det visar den senaste stora förskoleenkät som skickats ut av Malmö stad och som sammanlagt drygt 10 400 vårdnadshavare besvarat.

Det här är fjärde året i rad som förskoleenkäten skickas ut med snarlika frågor. Svarsmönstret har också visat sig vara stabilt över samtliga år med små marginella förskjutningar. Sammanlagt har drygt 10 400 besvarat enkäten, varav 8 900 är vårdnadshavare till barn på kommunala förskolor.

Enkäten består av ett 40-tal frågor och påståenden och berör områden som trygghet, utveckling och inflytande. Syftet är att ge en bild av hur vårdnadshavare upplever sitt barns förskola. Exempelvis hur de uppfattar samarbetet mellan barnet och förskolepersonalen, mellan dem själva och personalen, samt förskolans arbete med barnens utveckling och lärande. På de kommunala förskolorna ser man en liten förbättring i år jämfört med förra årets förskoleenkät.

– Det är naturligtvis glädjande, men uppgången är samtidigt för liten för att vi ska kunna dra några slutsatser av detta och prata om en positiv trend, säger Ana-Maria Deliv, chef för avdelningen kvalitet och myndighet. Det finns förskolor som lyckas lite bättre inom vissa områden och det är intressant att ta reda på hur de gör för att lyckas.

Enkätsvaren visar att det är inom områden som rör trivsel och trygghet som vårdnadshavarna upplever den högsta kvaliteten. 75 procent av vårdnadshavarna ger ett gott helhetsomdöme om sitt barns förskola. Av dessa skulle 93 procent rekommendera sitt barns förskola till en annan förälder.

– Även om vi har bra resultat kan vi alltid bli bättre. Vi är nu mitt uppe i ett spännande arbete med att utveckla det nära ledarskapet på våra förskolor. Två nya ledarfunktioner sätts in i verksamheterna, vilka ska jobba nära medarbetare, barn och vårdnadshavare och ge stöd och ledning i vardagen. Förskolechefen kan därför rikta fokus på att jobba mer strategiskt med utveckling av verksamheten.

Under hösten ska enkäten utvärderas. Tjänstemän och politiken kommer tillsammans med Joanna Giota, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, utvärdera och utveckla innehållet. I samband med senaste enkäten fick också samtliga vårdnadshavare möjlighet att lämna sina synpunkter på enkäten.

– Vi är tacksamma för synpunkter som lämnats och vi kommer använda det i vårt fortsatta arbete, säger Ana-Maria Deliv.