Publicerad 2016-11-04 12:20

Senast uppdaterad 2016-11-04 15:27

Brandskyddsarbete på Malmö stads förskolor

Brandsäkerheten och tryggheten på Malmö stads förskolor är en prioriterad fråga för förskoleförvaltningen. Under den senaste två åren har samtliga förskolor kontrollerats ur ett brandskyddsperspektiv och dessutom har ansvaret förtydligats i en ny organisation.

Det är förskolechefen som är ansvarig för brandsäkerheten på sin förskola och förskoleförvaltningen har tydliga regler och rutiner kopplat till detta i form av ett så kallat systematiskt brandskyddsarbete, SBA. I det ingår bland annat att se till att utrymningsvägar är fria, att brandlarm och brandsläckare fungerar och att nödutgångsskyltar är tydliga. Man ska också regelbundet genomföra utrymningsövningar med barnen.

- Det är naturligtvis otroligt viktigt att detta följs och vi har sett till att tydliggöra ansvaret genom att skapa en organisation med bland annat biträdande förskolechefer, säger utbildningschef Margaretha Danielsson. De biträdande förskolecheferna har som uppdrag att vara förskolans brandskyddskontrollant och under hösten håller vi på att säkra upp deras kompetens inom det systematiska brandskyddsarbetet och hjärt-lungräddning, HLR.

Inventering av samtliga förskolor

Förskoleförvaltningen har också gjort en riskanalys och kunde då konstatera att man behövde titta närmare på det systematiska brandskyddsarbetet på samtliga Malmö stads förskolor. Under 2015-2016 genomfördes därför en inventering av bland annat förskolornas brandskydd, larm, brandskyddpärmar och nödutgångar. Akuta fel och brister som upptäcktes i samband med inventeringen åtgärdades direkt. Andra avvikelser som till exempel äldre men fungerande larm, fortsätter man arbeta med.

-Det är klart att jag hade önskat att allt kunde åtgärdas direkt, men det finns mycket kvar att göra, säger Margaretha Danielsson. Det som är viktigt att säga är att förskoleförvaltningen verkligen tagit ett helhetsgrepp kring säkerheten på våra förskolor och vi fortsätter att arbeta aktivt med detta. Ingen förälder ska behöva känna sig orolig över att lämna sitt barn på någon av våra förskolor.

Utöver vår egen kontroll får förskoleförvaltningen också hjälp att identifiera brister i samband med räddningstjänstens brandtillsyner.

- Deras kunskap är en stor hjälp och trygghet för oss i vårt brandskyddsarbete, säger Margaretha Danielsson.