Publicerad 2016-11-16 12:59

Senast uppdaterad 2016-11-16 13:06

Klagomål viktiga för kvalitetsarbetet inom förskolan

Inom förskoleförvaltningen pågår hela tiden ett stort kvalitetsarbete kring Malmö stads förskolor. Ett viktigt verktyg är de så kallade klagomål som kommer in från vårdnadshavare och Malmöbor. Resultatet sammanställs och analyseras och används sedan i arbetet för en likvärdig förskola av hög kvalitet för alla barn i Malmö stad.

Mellan januari och juni 2016 registrerades sammanlagt 429 klagomål kring bland annat personalomsättning, personaltäthet och barngruppsstorlek på Malmö stads förskolor och familjedaghem. Det är en ökning med 37 procent jämfört med samma period förra året. Det är lätt att dra slutsatsen att ökningen enbart är negativ, men Ana Maria Deliv, avdelningschef på kvalitet och myndighet, ser flera skäl.

- Eftersom klagomål är så viktiga för oss när det gäller att se vilka behov som finns och hur vi kan utveckla vår verksamhet, så har vi haft som mål att göra det enklare och tydligare för våra vårdnadshavare vad gäller hur man går tillväga. Att fler vet hur det fungerar tror jag är en stor anledning till att vi ser den ökning vi nu gör.

Ökad kunskap och tydligare ansvar

En rapport kring de inkomna klagomålen sammanställs två gånger om året och lyfts bland annat i förskolenämnden för att politikerna, som har det yttersta ansvaret, ska kunna agera i de delar som kräver politiska beslut. De flesta klagomål åtgärdas i någon form, ofta har den klagande bjudits in till ett möte med förskolechef och personal för att lösa problemet. Men även om förskoleförvaltningen nu satsar på att synliggöra och förenkla för vårdnadshavare hur man lämnar in ett klagomål handlar arbetet också om att öka kunskaperna på förskolorna och förtydliga ansvar kring klagomålshanteringen.

- I dagsläget kan fortfarande rutiner för att registrera klagomål se olika ut, vilket innebär att en förskola kan ha många klagomål i statistiken för att man är bättre på att registrera dem, säger Ana Maria Deliv. Så får det självklart inte vara. Vi satsar därför extra på att fortsätta identifiera vad vi behöver utveckla och ytterligare förbättra våra rutiner.