Publicerad 2017-02-03 11:08

Senast uppdaterad 2017-02-03 11:13

Regelbunden tillsyn av förskolan i Malmö stad

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolformer i hela landet för att se till att de följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Denna granskning sker var tredje år. I början av februari inleds tillsynen av den kommunala förskolan i Malmö.

– Vi välkomnar Skolinspektionens tillsyn, säger Ana Maria Deliv, avdelningschef för kvalitet och myndighet. Inom förvaltningen granskar vi oss själva, följer upp och utvärderar våra mål inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Men Skolinspektionens granskning hjälper oss ytterligare i vårt utvecklingsarbete för en likvärdig förskola av god kvalitet.

Tillsynsmodellen som Skolinspektionen följer har förnyats och större vikt kommer läggas på att granska hur huvudmannen tar ansvar för förskolan. Det är kommunen, det vill säga Malmö stad företrädd av förskolenämnden, som är huvudman och som ansvarar för att ge förskolorna förutsättningar att bedriva en verksamhet av god kvalitet för Malmös barn.

Det som händer nu är att Skolinspektionen träffar och intervjuar ett antal medarbetare från olika förskolor. Därefter följer intervjuer med förskolechefer samt representanter för förvaltningen och för nämnden. Utifrån vad som framkommer av svaren bedömer Skolinspektionen om de behöver hämta in ytterligare uppgifter eller om det finns tillräckligt med underlag för att få en helhetsbild av hur förskolan i Malmö lever upp till bedömningskriterierna.