Publicerad 2017-06-26 08:21

Senast uppdaterad 2017-06-26 08:25

Malmöföräldrar är nöjda med sin förskola

Malmös föräldrar och vårdnadshavare är fortsatt positiva till sina barns förskola, framförallt trivsel och trygghetsfrågorna. Det visar den senaste förskoleenkäten som skickats ut av Malmö stad.

Det här är femte året i rad som förskoleenkäten skickas ut med snarlika frågor. Enkäten består av ett 40-tal frågor och påståenden som berör områden som trygghet, utveckling och inflytande. Syftet är att ge en bild av hur vårdnadshavare upplever sitt barns förskola; exempelvis hur de uppfattar samarbetet mellan barnet och förskolepersonalen, mellan dem själva och personalen, samt förskolans arbete med barnens utveckling och lärande.

Sammanlagt har drygt 10 600 vårdnadshavare besvarat årets enkät, varav drygt 9 100 är vårdnadshavare till barn på kommunala förskolor. Svarsmönstret har visat sig vara stabilt över samtliga år med små marginella förskjutningar. Dock har svarsfrekvensen sjunkit de senaste två åren.

Enkätsvaren visar att det är inom områden som rör trivsel och trygghet som vårdnadshavarna upplever den högsta kvaliteten. Vidare ger drygt 70 procent av vårdnadshavarna ett gott helhetsomdöme om sitt barns förskola.

– Sett överlag sjunker dock andelen vårdnadshavare som instämmer helt på de olika påståendena i enkäten, minskningen är dock liten. En liten skillnad ses även i hur vårdnadshavare till pojkar respektive flickor svarar. Flickors vårdnadshavare är generellt sett något mer positiva. Praktiskt taget inga skillnader ses när det gäller förskolornas storlek i relation till hur man svarar på de olika frågorna men däremot tycks andelen förskollärare påverka vårdnadshavarnas uppfattning på flera områden i positiv riktning, säger Charlotte Larsson, utredningssekreterare.

Resultatet från förskoleenkäten kommer att utgöra ett av underlagen till höstens kvalitetsdialoger och lägesbedömning.