Publicerad 2017-09-13 16:17

Senast uppdaterad 2017-09-14 11:09

Utredning klar kring händelse med märken på barns rygg

Förskoleförvaltningens utredning av den uppmärksammade händelsen då vårdnadshavare upptäckte flera märken på sitt barns rygg har nu avslutats. Utredningen visar att det funnits brister i tillsynen på förskolan vid ett tillfälle under den aktuella dagen, att kommunikationen inte fungerat fullt ut och att rutinerna vid hämtning inte följts. Flera åtgärder har redan vidtagits och stöd har satts in till både familj och medarbetare.

Så fort förskoleförvaltningen fick kännedom om händelsen via sociala medier drogs en omfattande utredning igång. Detta för att få klarhet i exakt vad som hade hänt och säkra upp att det inte kan hända igen. Hela barnets dag har kartlagts och alla berörda har intervjuats.

- Förskolechefens utredning visar dels att det finns en tidsperiod på mellan fem till tio minuter när vi brustit i vår tillsyn och alltså inte haft barnet under total uppsikt på förskolegården, säger utbildningschef Margaretha Danielsson.

Att det blev så här konstaterar man i utredningen berodde bland annat på en kommunikationsmiss mellan pedagogerna i samband med att tillsynsansvaret lämnades över. Man hittade efter några minuter det aktuella barnet ledset bakom en förrådsbyggnad på förskolegården, men uppfattade då att det hade trillat, tröstade det och barnet lugnade sig igen. I utredningen kunde man även konstatera en annan brist.

- Utredningen visar också att vi även har brustit i våra rutiner i samband med att barnet sedan hämtades av vårdnadshavare. Man skulle naturligtvis ha informerat om att barnet varit ledset under dagen, men detta gjordes inte.

Lugn dag med god bemanning

Detta sammantaget skulle leda till en allvarlig situation som ingen kunde förutspå. I utredningen beskriver man en lugn dag på förskolan, med få barn och god bemanning. Det aktuella barnet var som vanligt, lekte och deltog i aktiviteterna med de andra barnen. Inte förrän senare på kvällen framkom det i sociala medier att föräldrarna hittat flertalet märken på barnets rygg.

- Såklart blev det en chock, stackars barn, vad har hänt? Det har skapat så mycket känslor och tankar hos oss alla, säger Margaretha Danielsson.

Förskolan har vidtagit flera åtgärder utifrån vad utredningen landat i.

  • Kommunikationen har säkrats upp mellan pedagoger när man lämnar över tillsynen.
  • Rutinerna har skärpts vid överlämning till vårdnadshavare, både vad gäller information och in- och utcheckning av barnet.
  • Det säkerställs att pedagogerna kan ha överblick över hela förskolegården där barnen vistas.

Återskapa trygghet och arbetsro

Nu handlar det också om att återskapa trygghet och försöka hitta arbetsro i en situation som väckt så mycket uppmärksamhet – inte minst i media och sociala medier.

- Ja, det finns en otrolig kraft inte minst i sociala medier och det är något vi måste lära oss leva med även om det ibland blir oerhört tufft, säger Margaretha Danielsson. Och självklart ska vi och vår verksamhet tåla att bli granskade. Att rapportera olyckor, tillbud och kränkningar gör vi ju själva systematiskt för att vi ska hitta våra svaga punkter, kunna ta ett steg tillbaka och se hur vi ytterligare kan trygga våra förskolor för Malmös barn.

Läs mer

Så jobbar vi med Trygg och säker förskola

Så jobbar vi mot diskriminering och kränkande behandling.