Publicerad 2017-10-02 08:31

Senast uppdaterad 2017-10-02 08:35

Förskoleenkäten pausas 2018

Sedan 2013 har vårdnadshavare med barn i Malmös förskolor årligen fått svara på frågor om vad de tycker om verksamheten genom förskolenkäten. Under nästa år kommer förskoleförvaltningen att utvärdera utformning och hantering av förskoleenkäten och därför kommer ingen ny enkät att genomföras under 2018.

I Malmö strävar vi efter att erbjuda en så bra förskola som möjligt. Lärmiljön och personalens bemötande av barn och vårdnadshavare är viktiga aspekter. Förskoleenkäten har varit ett sätt för förvaltningen att fånga in dessa delar och sedan använda dem i det systematiska kvalitetsarbetet.

Förskoleförvaltningen har genomfört enkäten fem år i rad och resultaten på flertalet av frågorna är väldigt stabila över tid med enbart några enstaka procentenheters förändring årligen. Däremot har det skett en negativ utveckling gällande svarsfrekvensen de senaste åren. Att få in svar via enkätundersökningar är en utmaning som många brottas med.

– Enkäten tycks fånga upp aspekter vars eventuella förändringar sker långsamt, vilket talar för att genomföra enkäten med ett längre tidsintervall, säger Rickard Andersson, utredningssekreterare.

Ambitionen är att förskoleenkäten i fortsättningen genomförs vartannat år, men exakt hur processen kring enkäten ska gå till bestäms efter genomförd utvärdering. En viktig del i utvärderingen handlar om att titta på möjligheterna för mer fördjupade analyser av enkätresultaten och hur dessa kan användas i fler delar av förvaltningens kvalitetsarbete.

– Förhoppningen är också att de senaste två årens sjunkande svarsfrekvens ska stävjas av ett sådant längre tidsintervall mellan enkäterna, säger Charlotte Larsson, utredningssekreterare.

En annan fördel med att genomföra enkäten vartannat år är att verksamheterna ges mer tid att arbeta med materialet. Och att det i slutändan resulterar i en ökad kvalitet i förskolan och den pedagogiska omsorgen i Malmö.