Publicerad 2018-03-27 15:55

Senast uppdaterad 2018-03-27 16:05

Malmö stad döms att betala skadestånd för kränkning av barn

Förskoleförvaltningen och Barn- och elevombudet är eniga – det har förekommit kränkande behandling vid enstaka tillfällen på en av stadens förskolor. Malmö stad har hanterat ärendet korrekt men döms att betala ett skadestånd till det drabbade barnet.

Under dagen har ett kränkningsärende på en av Malmö stads förskolor uppmärksammats i media och i sociala medier. Här kan du läsa om ärendets gång och hur förskoleförvaltningen arbetar mot diskriminering och kränkande behandling av barn.

Under hösten 2017 anmälde en medarbetare på en av Malmö stads förskolor att en kollega agerat olämpligt mot ett barn i samband med en måltid. Förskoleförvaltningen har tydliga rutiner för hur misstanke om kränkande behandling av barn ska hanteras och förskolechefen startade omedelbart en utredning för att gå till botten med vad som hänt. I samband med detta togs den utpekade medarbetaren ur tjänst.

Anmälning till Barn- och elevombudet

Efter avslutad utredning kunde förskoleförvaltningen konstatera att det har förekommit fall av kränkande behandling på den aktuella förskolan. Vårdnadshavare till det drabbade barnet valde att anmäla kränkningen till Barn- och elevombudet, BEO, vars uppgift är att se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling. Barn- och elevombudet startade då en egen utredning av händelsen.

Samstämmiga utredningar

Beslutet från BEO kom under förra veckan och i det slår de precis som förskoleförvaltningen fast att det vid enstaka tillfällen har förekommit kränkande behandling på förskolan. Enligt beslutet riktas inte någon kritik mot förskoleförvaltningens hantering av ärendet. BEO kräver däremot att Malmö stad ska betala ett skadestånd på 10 000 kronor till det drabbade barnet. Detta är första gången Malmö stad döms att betala skadestånd för kränkning av barn i förskoleverksamheten.

Den aktuella medarbetaren arbetar nu på en annan förskola och får kontinuerligt stöd och handledning med målet att kunna återgå till självständigt arbete i barngrupp. I den arbetsrättsliga hanteringen har man inte funnit att kränkningen är skäl nog för uppsägning.

Ständigt arbete med värdegrund och likabehandling

Arbetet med värdegrund, likabehandling och bemötande är ständigt aktuellt på Malmö stads förskolor och alla förskolor ska enligt skollagen ha en plan mot kränkande behandling. I nedanstående länk kan du läsa mer om hur förskoleförvaltningen arbetar mot diskriminering och kränkande behandling av barn.

Så arbetar vi mot diskriminering och kränkande behandling