Läroplan för förskolan

Förskolan har precis som skolan en egen läroplan. I den kan du läsa om förskolans värdegrund och vilka mål och uppdrag som förskolan har.

Förskolans läroplan är fastställd av regeringen och ska följas av alla förskolor, både fristående och kommunala. Genom läroplanen får du veta vilka förväntningar och krav du kan ha på förskolan.

Barnets utveckling

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

  • sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
  • sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
  • sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen

I läroplanen står det tydligt att leken är viktig för barns utveckling och lärande. Barnen ska få testa att uttrycka sig genom till exempel sång, musik, bild, dans, drama, tal och skrift.

Demokrati i förskolan

Förskolan ska vila på demokratins grund. Det handlar till stor del om att personalen ska skapa ett öppet och demokratiskt klimat.

Normer och värden

Ett av förskolans mål är att utveckla barns förståelse för samhällets normer och värden. Varje barn ska få sina behov respekterade och tillgodosedda och få uppleva sitt eget värde.

Barns inflytande

I förskolan ska barn ges inflytande och utveckla sin förmåga att uttrycka åsikter och ta ansvar för sina egna handlingar.

Det innebär också att barnen ska få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Jämställdhet

Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

Senast ändrad: 2019-02-15 13:47