Riktlinjer för skolplacering

För att alla ansökningar ska få en rättssäker och likvärdig prövning har grundskolenämnden fattat beslut om riktlinjer för skolplacering. Riktlinjerna gäller skolplacering i förskoleklass och årskurs 1–9 på de kommunala grundskolorna i Malmö stad med undantag för vissa profilskolor.

Vi hanterar alla aktiva val först när skolplatserna ska fördelas. Om det är fler sökande än det finns platser på skolan fördelar vi platserna i den här turordningen:

  1. Vårdnadshavarens önskemål
  2. Barn med skyddade personuppgifter 
  3. Syskonförtur
  4. Relativ närhet till valda skolor
  5. Relativ närhet för barn som inte kan få plats på vald skola
  6. Relativ närhet för dem som inte gjort skolvalet
  7. Barn som inte bor i Malmö stad

Vårdnadshavarens önskemål

Malmö stads utgångspunkt är att vårdnadhavarens önskemål ska tillgodoses och att så många som möjligt ska få plats på någon av de skolor de valt.

Barn med skyddade personuppgifter

Barn med skyddade personuppgifter som bor i Malmö stad erbjuds skola före andra barn.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller för barn i förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3 om syskonet går i högst årskurs 3 på den valda skolan det läsår ansökan gäller. För att syskonförturen ska gälla måste du välja den skola det andra barnet går på.

Med syskon menas barn som bor i samma hushåll oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte och oavsett vårdnadshavare.

Om antalet barn som har syskonförtur är större än antalet lediga platser gör vi ett urval utifrån relativ närhet.

Relativ närhet

Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet.

Det som räknas är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med den närmaste eller näst närmaste skolan (den alternativa skolan).

Om den valda skolan är den närmaste blir den näst närmaste skolan barnets alternativa skola. Om den valda skolan är den näst närmaste blir den närmaste skolan barnets alternativa skola.

Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Först mäter vi avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den valda skolan (färdvägen – inte fågelvägen) med Malmö stads kartverktyg*. Därefter mäter vi avståndet mellan folkbokföringsadressen och närmaste alternativa skola.
  • Relativ närhet är avståndet till den alternativa skolan minus avståndet till den valda skolan. Skillnaden är den relativa närheten.

Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har valt samma skola i samma årskurs.

Om två barn valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

* Malmö stads kartverktyg baseras på den nationella vägdatabasen, NVDB, som tagits fram av Trafikverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet.

Illustration över principen om relativ närhet

Elev 1 och elev 2 har valt samma skola. Elev 1 har 850 meter till sin alternativa skola och 700 meter till sin valda skola. 850 minus 700 är 150 meter. Elev 2 har 600 meter till sin alternativa skola och 500 meter till sin valda skola. 600 minus 500 är 100 meter. Det blir alltså elev 1 som får platsen på den skola som vårdnadshavaren har valt eftersom elev 1 har längre till sin alternativa skola än vad elev 2 har.

Relativ närhet, tre exempel 

Bedömningen av relativ närhet görs när skolvalet är avslutat.

Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du sover flest nätter. Om vi misstänker att folkbokföringsadressen är felaktig anmäls det till Skatteverket.

Om ditt barn inte får plats på någon av skolorna du valt

Om du inte får något av dina tre val kommer vi att erbjuda ditt barn en skolplats utifrån relativ närhet på en av Malmös kommunala skolor som har lediga platser. 

Om du inte gör ett aktivt skolval 

Om du inte gör ett aktivt skolval erbjuds ditt barn skolplats sist av alla. Vi erbjuder då ditt barn plats utifrån relativ närhet på en av Malmös kommunala skolor som har lediga platser. 

Barn som inte bor i Malmö stad

Barn som bor i andra kommuner kan ansöka om skolplacering i Malmö och tas emot om det finns plats.

Barn som går i Malmös skolor och ska flytta till en annan kommun har enligt skollagen rätt att gå kvar i skolan läsåret ut. Vill du fortsätta nästa läsår måste du ansöka om det. 

Elever som flyttar till annan kommun i årskurs 8 har även rätt att slutföra årskurs 9 på skolan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-19 13:14