Om grundsärskolan

I grundsärskola går elever som har behov av denna skolform enligt en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Grundsärskolans klasser är mindre och erbjuder stöd på den nivå som eleverna finner sig i. Inom grundsärskolan finns också träningsskolan för den grupp av elever som har behov av mest stöd.

Det finns också speciella grundsärskolor för elever med autism för elever som har en utvecklingsstörning. Övriga elever med autism följer grundskolans timplan.

Grundsärskolan är en egen skolform med egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser ämnen,  ämnesområden eller en kombination av dessa. Efter grundsärskolan finns det möjlighet att läsa vidare på gymnasiesärskolan eller om du är över 20 år på Särvux.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-18 11:36