Elevhälsa

Målet med elevhälsans arbete är att erbjuda åtgärder som ökar elevens möjligheter att uppnå kunskapskraven i Lgr 11 och att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Arbetet med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser bedrivs på olika nivåer: organisation, grupp och individ. Elevhälsans insatser bidrar till att belysa både risk och skyddsfaktorer på de olika nivåerna. Elevhälsans hälsofrämjande arbete ska syfta till att stärka och/eller bibehålla elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Med sitt arbete bidrar elevhälsan till att skapa miljöer som främjar elevens lärande, utveckling och hälsa. För att åstadkomma sådana miljöer deltar elevhälsan i skolans värdegrundsarbete och i arbetet mot kränkande behandling. På Rönnenskolan sker detta genom en trygghetsgrupp där elevhälsa, pedagoger och elever medverkar. I samarbete med skolledning och övrig personal finns elevhälsan med vid utbildningsinsatser, organisationsplanering och organisationsutredningar. Elevhälsans förebyggande arbete syftar till att minska riskfaktorers inflytande över individen och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. De åtgärdande insatserna är till för att hantera problem och situationer som har uppstått, såväl på organisations-, som grupp- eller individnivå. Insatserna sker till exempel inom ramen för särskilt stöd och åtgärdsprogram. På Rönnenskolan kan elever till exempel ha rådgivande samtal med funktioner i elevhälsan under en begränsad period.  Elevhälsan ingår också i skolans systematiska arbetsmiljöarbete, handleder övrig skolpersonal och samverkar med vårdnadshavare, andra myndigheter, nätverk och aktörer.

På Rönnenskolan finns tillgång till en skolpsykolog, som sitter med i elevhälsoteamet och ingår i förvaltningens resursteam.

Källa: Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen publikation, 2014.

Kurator

 • Tillför psykosocial kompetens som ett stöd i den pedagogiska verksamheten och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Genomför samtal med elever, såsom kris-, stöd- och motivationssamtal.
 • Utreder och bedömer den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever samt skriver tjänsteunderlag på rektors uppdrag.
 • Ger handledning och konsultation till skolans övriga personal.
 • Bidrar med kunskap utifrån sitt kompetensområde.
 • Deltar i arbetet med skolans struktur och organisation vad gäller värdegrundsarbete och arbete mot kränkande behandling.
 • Tar tillvara kunskap kring elevers sociala- och psykosociala situation. 
 • Sammankallar och ansvarar för Trygghetsgruppen.
 • Utreder och samordnar ärenden om kränkande behandling.

Skolsköterska

 • Tillför medicinsk- och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Kan tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan betyda att de är i behov av särskilt stöd.
 • Samverkar med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa.
 • Ger handledning och konsultation till skolans övriga personal.
 • Bevakar elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov.
 • Fullföljer vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram.
 • Bidrar med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheten samt vid yrkesvägledning.
 • Tar tillvara om kunskap kring elevers hälsa och levnadvanor i skolans arbete.

Specialpedagog

 • Tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Samordnar kartläggning av hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomför specialpedagogiska utredningar samt är behjälplig i att utforma åtgärdsprogram.
 • Ger handledning och konsultation till övrig pedagogisk personal.
 • Följer upp, utvärderar och stödjer utvecklingen av verksamhetens lärmiljöer.

Speciallärare

 • Är delaktig i pedagogiska bedömningar.
 • Ingår i skolans resursteam.
 • Genomför tester och screeningar.
 • Samordnar kompensatoriska hjälpmedel och stöd för elever med dyslexi.

Studie- och yrkesvägledare

 • Organiserar PRAO-verksamheten för elever i skolår 8.
 • Hjälper elever i skolår 9 att genomföra sina gymnasieval genom att bland annat ge information i klasserna och på föräldramöten samt ha enskilda vägledningssamtal med eleverna.
 • Organiserar eventuell praktik för elever med anpassad studiegång.

Att ladda ner
Behörighetskrav till gymnasiet
Gymnasievalet

PRAO-blankett
PRAO-information

Länkar
www.skolverket.se
www.skanegy.se
www.utbildningsinfo.se

Som förälder är du välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring ditt barn.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-07 20:56