Rektor har ordet

Rönnenskolan – en skola att längta till och gå berikad ifrån

Välkomna till ett nytt läsår på Rönnenskolan! Vi ser tillbaka på ett läsår där våra elever lyckades nå väldigt fina resultat. För första året lyckades våra nior nå full behörighet till gymnasiet. Något vi är fantastiskt stolta över! För oss är samarbete, systematik samt en undervisning som håller hög kvalitet några nyckelfaktorer till varför vi lyckas så väl.

Detta läsår kommer våra elever i åk 8 och åk 9 att få egna datorer vilket gör att vi ökar den digitala tätheten på skolan betydligt. Tanken är att alla elever inom de närmsta åren ska ha tillgång till en egen dator alternativt annat digitalt verktyg.

Under hösten kommer en digital plattform att introduceras, Infomentor. Systemet gör det enkelt för elev och vårdnadshavare att ta del av utvecklingen för eleven i respektive ämne. Plattformen är tänkt som ytterligare ett hjälpmedel för att kunna arbeta med att tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna samt vara en länk mellan planering och bedömning i lärarens arbete.

Arbetet för att göra skolan till en plats dit alla våra elever längtar fortsätter. Vi arbetar bland annat för att skapa ökad känsla av delaktighet i undervisningen och i skolans verksamhet i stort. Att skapa en utökad dialog med eleverna om deras lärande är ett mål för oss. Denna termin kommer varje ämnesgrupp att bjuda in en grupp elever för diskussion kring undervisning och lärande.

Att eleverna reflekterar över sitt lärande ser vi som väldigt viktigt. Vi satsar därför på en utökad mentorstid/studiestödstid där mentorerna har möjlighet att erbjuda eleverna stöd i form av ett mer coachande förhållningssätt.

Genom ett nära samarbete med vårdnadshavare och en konstant utveckling av både undervisningen och verksamheten i stort arbetar vi vidare för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt utifrån egna förutsättningar. Målet är alltid full måluppfyllelse!

Med vänlig hälsning

Jenny Strand                                

rektor


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-11 13:55