Elevhälsa

Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

I Skollagen står att ”Det ska finnas elevhälsa för eleverna. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala, och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot målen.”

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:

 • Främja elevernas lärande, utveckling och hälsa.
 • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
 • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att:

 • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
 • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
 • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
 • Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
 • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Klagshamns rektorsområdes elevhälsa se länk

Skolans arbete inom elevhälsa

Inom skolhälsovården ligger tyngdpunkten på förebyggande arbete och gruppbaserad verksamhet. Målet är att tidigtupptäcka och förebygga framtida ohälsa hos barnet.  Vi arbetar med handlingsplaner för hälsofrämjande insatser, till exempel stress, arbetsmiljö, övervikt, psykisk ohälsa och mobbning. Läkarresurserna är behovsrelaterade och koncentreras på skolrelaterade problem. Viktigt är de hälsosamtal som skolsköterskan har med elever för att kunna avgöra var de största behoven finns.

Eleven kan själv uppsöka skolsköterskans öppna mottagning för att få råd och omvårdnad. Enskilda elever kan vid behov erbjudas extra hälsokontroller. För varje elev förs en elevhälsojournal. Journalen förvaras hos skolsköterskan och är sekretessbelagd.

Till skolsköterskan kan du komma med både små och stora bekymmer

Vill du diskutera livsstilsfrågor som stress, kost, alkohol/droger eller sex och samlevnad är du välkommen. Hälsan är viktig. Att må bra till kropp och själ är en god grund för att du ska klara av dina studier.

Kurator

Kuratorn ansvarar för det psykosociala arbetet på skolan och har samtal med elever, oftast enskilt men även i grupp. Till kuratorn kan man vända sig för att samtala om sådant som påverkar ens mående och vardag. Det kan t.ex. handla om stress, självkänsla, nedstämdhet, men även om det är jobbigt i en relation, med en kompis, partner eller där hemma. Kuratorns roll är att lyssna, stötta och hjälpa till att hitta lösningar på frågor och funderingar. Som kurator har man tystnadsplikt.

Kuratorn samverkar med lärare och övrig personal på skolan men även med aktörer utanför skolan, såsom BUP och socialtjänst. Kuratorn är också en viktig del i skolans förebyggande arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling.

Hanna Fex

Kurator
hanna.fex@malmo.se
Mobil: 0723-850432

 

Specialpedagog

Specialpedagogisk kompetens omfattar fördjupade pedagogiska kunskaper om barns- och ungdomars lärande utifrån de beteendevetenskapliga, samhällsvetenskapliga, medicinska och språkvetenskapliga forskningsfälten.

Specialpedagogen arbetar med att:

 • Identifiera, analysera och delta i arbete med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer.
 • Genomföra pedagogiska bedömningar och analysera individers svårigheter på organisations-, grupp och individnivå.
 • Utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan mellan skola och hem för att stödja elever och utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer.
 • Utveckla principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram.
 • Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för vårdnadshavare samt för kollegor och andra berörda yrkesutövare.
 • Genomföra uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den lokala skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever.

Jenny Nylander Specialpedagog f-3
Mail: jenny.nylander@malmo.se nr: 0708-311591

Birgitta Nilsson Schlick Specialpedagog 4-6
Mail: eva-birgitta.schlick@malmo.se

Lillemor Stenkil Specialpedagog 7-9
Mail: lillemor.stenkil@malmo.se nr: 0709-665009

 


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-15 12:41