Elevhälsa

Hälsa och lärande går hand i hand

Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

Den medicinska elevhälsans fokus i skolan är:

  • att ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • att följa elevers hälsa och utveckling genom tillväxt-, syn-, hörsel- samt ryggradskontroller i hälsobesök. Vissa elever följs mer regelbundet i samråd med förälder.
  • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
  • erbjuda vaccinationer enligt nationella program och vid behov komplettera vaccinationerna om några tidigare doser saknas
  • att bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd
  • att medverka i utredningar kring enskilda elever
  • en säker och god arbetsmiljö för eleverna
  • hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri och skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Senast ändrad: 2016-01-13 13:56