Elevhälsa

Hälsa och lärande går hand i hand

Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

Den medicinska elevhälsans fokus i skolan är:

  • att ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • att följa elevers hälsa och utveckling genom tillväxt-, syn-, hörsel- samt ryggradskontroller i hälsobesök. Vissa elever följs mer regelbundet i samråd med förälder.
  • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
  • erbjuda vaccinationer enligt nationella program och vid behov komplettera vaccinationerna om några tidigare doser saknas
  • att bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd
  • att medverka i utredningar kring enskilda elever
  • en säker och god arbetsmiljö för eleverna
  • hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri och skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-01-13 13:56