Luft och ventilation

Alla skolor ska ha bra luft inomhus. Ventilationen, städningen, hur många personer som vistas i klassrummen och långa arbetspass påverkar luftkvaliteten.

Det som oftast gör att du tycker att luften är dålig är att det är för varmt eller att det är för dåligt ombyte av luft i lokalen. Då kan det hjälpa att vädra. Temperaturen i ett klassrum är bör vara 20–23 °C. Tänk på att din klädsel påverkar om du upplever rummet som för varmt eller kallt.

Ventilationen i skolan

Ventilationssystemet ska föra in en tillräcklig mängd friskluft utifrån (uteluft) och föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen.

För att se om det kommer in tillräckligt med friskluft via ventilationen mäter man halten koldioxid. Koldioxiden i sig är inte farlig, men höga värden är ett tecken på att luften inte byts ut tillräckligt ofta med hänsyn till antalet personer i lokalen. När koldioxidhalten i luften blir för hög blir det syrebrist vilket kan påverka koncentrationen och ge huvudvärk.

Vart tredje år görs en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på skolan av en behörig kontrollant. Då kontrollerar man att ventilationssystemet fungerar som det var tänkt från början.

Luften i skolan

Luftflödet i ett klassrum är anpassat till hur många personer som kan vistas i rummet. Inomhusluften blir sämre om 30 personer vistas i ett klassrum där ventilationen är anpassad för 25 personer.

Folkhälsomyndigheten har riktlinjer för luftkvaliteten och har gett ut allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) som Malmö stad följer. I klassrum, fritidslokaler och samlingslokaler bör koldioxidhalten helst hållas under 1 000 ppm (miljondelar). Normalt behövs ett uteluftsflöde på minst 7 liter per sekund och person plus ett tillägg på 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golv. I gymnastiksalar och idrottshallar rekommenderar Folkhälsomyndigheten ett uteluftflöde på minst 10–15 liter per sekund och person.  

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om ventilation i skolan

Städning och vädring

Städning hjälper till att hålla nere halten av luftföroreningar. Städningen är också viktig för att hålla nere partikelhalten i rumsluften. Vanligt damm kan innehålla en rad irriterande och allergiframkallande ämnen. Luftkvaliteten förbättras om färre personer vistas i lokalen, om man har kortare arbetspass och vädrar under rasten.

Folhälsomyndighetens frågor och svar om städning i skolan

Vem i Malmö stad ansvarar för skolans ventilation


Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret är tillsynsmyndighet och har ansvar för att se till att skolorna följer plan- och bygglagen. Vid tillsynen granskar stadsbyggnadskontoret bland annat resultatet av den obligatoriska kontrollen av ventilationssystemet (OVK), för att se om ventilationen uppfyller Boverkets krav.


Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och har ansvar för att se till att skolorna följer miljöbalkens krav. Vid tillsynen granskar miljöförvaltningen bland annat resultatet av OVK:n och flödesmätningarna, för att se om ventilationen uppfyller de krav som finns enligt miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation.


Stadsfastigheter

Stadsfastigheter förvaltar alla kommunala skolbyggnader och ansvarar för att lokalerna är anpassade för verksamheten. De bygger nytt, bygger om, bygger till och genomför beslutade åtgärder i miljön utomhus och inomhus – exempelvis ventilationen.


Grundskoleförvaltningen

Grundskoleförvaltningen hyr lokalerna och har som hyresgäst och verksamhetsutövare ansvar för att följa den lagstiftning som finns för att bedriva skolverksamhet och se till att arbetsmiljön är bra för elever och personal i skolan. Det gäller exempelvis säkerhet, brandskydd, ventilation, tillgänglighet, buller och föroreningar.

Senast ändrad: 2017-01-20 16:48