Publicerad 2017-01-04 14:37

Senast uppdaterad 2017-01-04 15:11

Dom om skolplaceringar i två förskoleklasser på Risebergaskolan

Barn som skriver

Foto: Colourbox

I maj 2016 fick vårdnadshavarna till ett antal barn besked om att de inte fick plats i förskoleklass på Risebergaskolan till höstterminsstarten 2016 som de önskat. Besluten överklagades och den 20 december meddelade förvaltningsrätten i Göteborg domen som innebär att samtliga beslut om skolplacering i förskoleklass på Risebergaskolan upphävs.

Domstolen konstaterar att Malmö kommun tillämpar ett system med upptagningsområden och hemskolor som är helt förenligt med skollagen. I det nu aktuella fallet har det dock funnits fler elever inom upptagningsområdet än vad det funnits platser. Kommunen har då tilldelat platser med förtur först till syskon och sedan till dem med kortast färdväg mellan hem och skola. Vad det gäller syskonförturen konstaterar domstolen att inte heller denna urvalsgrund kan anses vara otillåten vid skolplacering.

Den centrala frågan i målet berör i stället tolkningen av närhetsprincipen. Som förvaltningsrätten tolkar Högsta förvaltningsdomstolens avgörande (HFD 2015 ref. 50) innebär skollagens regler en så kallade relativ närhetsprincip och det är mot denna bakgrund som samtliga överklagade beslut upphävs.

Ärendet kommer att behandlas i grundskolenämnden där man tar ställning till vilka beslut som behöver fattas för de elever som berörs av domslutet. Sedan tidigare pågår ett arbete med att se över urvalsgrunderna för skolplaceringar i Malmö kommun.

När vårterminen börjar nästa vecka ska eleverna gå till den skola där de gått under höstterminen. Information kommer att ges till alla som berörs så snart grundskolenämnden har fattat ett beslut.