Publicerad 2017-02-16 10:40

Senast uppdaterad 2017-02-16 13:02

Förslag i grund­skolenämnden: Nya riktlinjer för skolplacering

Lärare och elever i ett klassrum

Foto: Colourbox

Grundskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och grundskola som ska underlätta möjligheten för vårdnadshavare att lämna önskemål om vilken skola barnet ska gå på. Riktlinjerna ska också säkerställa att hanteringen av skolplaceringarna är likvärdig och rättvis. Om förslaget klubbas införs de nya riktlinjerna läsåret 2018/2019. Grundskolenämnden fattar beslut den 22 februari 2017.

Malmö stads nuvarande system för skolplaceringar bygger på att varje skola har ett geografiskt definierat upptagningsområde. De barn som bor och är folkbokförda inom upptagningsområdet erbjuds plats på skolan som är barnets så kallade hemskola. Eftersom befolkningstillväxten i Malmö har varit väldigt kraftig har det blivit vanligare att alla barn inte fått plats på sin hemskola.

För att säkerställa att skolplaceringar sker på ett objektivt, sakligt och icke-diskriminerande sätt – där hänsyn tas till vad som sammantaget är bäst för alla elever – har grundskoleförvaltningen tagit fram förslag till nya riktlinjer för skolplacering.

Vårdnadshavares möjlighet att lämna önskemål förbättras

Förslaget till nya riktlinjer för skolplacering gäller barn som ska börja i förskoleklass, barn i årskurs 1–9 som inte redan går i skolan i Malmö och barn som vill byta skola.

Enligt förslaget ska aktiva önskemål prioriteras och hanteras först i antagningsprocessen. Därför är det obligatoriskt för vårdnadshavaren att lämna tre rangordnade önskemål om skola. Om det finns plats på vårdnadshavarens förstahandsval placeras barnet på den skolan. Om antalet sökande är större än det antal platser skolan erbjuder görs ett urval enligt en fastställd turordning: barn med skyddade personuppgifter boende i Malmö stad i första hand, syskonförtur i andra hand och relativ närhet i tredje hand.

Upptagningsområdena avskaffas och relativ närhet införs

Förslaget till nya riktlinjer för skolplacering bygger på principen om relativ närhet. Relativ närhet används för att bestämma förtur när antalet platser på en skola inte räcker till alla som har sökt. Vi förklarar mer i dokumentet ”Relativ närhet – så funkar det”.

Absolut närhet som urvalsgrund, det vill säga att den elev som bor närmast en skola har förtur, avskaffas helt eftersom den saknar stöd i skollagen. Förslaget innebär också att skolornas upptagningsområden avskaffas.

Förändrad syskonförtur

Grundskoleförvaltningen föreslår att syskonförturen behålls för antagning till förskoleklass eller årskurs 1–3, men att den gäller enbart om eleven har syskon från förskoleklass till årskurs 3 i den aktuella skolan.

Grundskoleförvaltningen kommer framöver att utreda om nya skolplaceringsprinciper ska införas för de barn som går på en skola där nästföljande årskurs inte finns.

Beslut i grundskolenämnden 22 februari

Grundskolenämnden fattar beslut om förslaget till nya riktlinjer för skolplacering den 22 februari 2017. Om förslaget går igenom införs de nya riktlinjerna läsåret 2018/2019 och börjar gälla i samband med ansökningsperioden i början av 2018.

E-tjänst och central hantering av ansökningar till läsåret 2018/2019

Från 2018 kommer alla ansökningar om skolplacering att hanteras av den centrala skolplaceringsenheten som nu byggs upp i grundskoleförvaltningen.

Till ansökningsperioden för läsåret 2018/2019 lanseras en e-tjänst för att ansöka om skolplats. Den digitala tjänsten förbättrar servicen till vårdnadshavarna och förenklar administrationen för förvaltningen.