Skolgång i annat land

Elever önskar ibland gå kvar i en dansk grundskola efter flytt till Sverige. Det finns också Malmöelever som bor utomlands och går i skolan där under kortare eller längre tid.

För grundskoleelever som bor i Sverige gäller den svenska skolplikten. Kommunen har en skyldighet att bevaka kunskapsutvecklingen, att eleven går i skolan och föräldern/vårdnadshavaren är skyldig att stödja och se till att eleven går i skolan.

Skolgång utomlands

Grundskoleelever som under en tid går i skola utomlands och sedan återvänder till Malmö är inte garanterade att återfå sin gamla skolplacering. Hur lång tid eleven har varit borta, vad eleven har lärt sig under den tiden och platstillgången på skolan avgör om det är möjligt för eleven att fortsätta i sin gamla klass.

Kommunallagen medger inte att en kommun ger ersättning enligt skollagen för grundskolekostnader som uppkommer i ett annat land. Malmö stad kan alltså inte välja att betala Malmöelevers skolgång utomlands.

Bo i Malmö – gå i skola i Danmark

En elev kan efter flytt till Malmö i undantagsfall gå kvar i sin gamla skola i Danmark. Grundskoleförvaltningen gör undantag om den bedömer att särskilda skäl finns.

Den danska kommunala skolan har mål och regler som i stort överensstämmer med den svenska grundskolans. Till skillnad från vad som gäller i Sverige har de danska friskolorna ingen skyldighet att följa den nationella läroplanen.  

Önskar en elev, efter flytt till Malmö, fortsätta skolgången i dansk friskola måste därför grundskoleförvaltningen göra en bedömning om utbildningen kan anses vara likvärdig med den svenska.

Det är också grundskoleförvaltningens uppgift att bevaka elevens kunskapsutveckling så att eleven har möjlighet att fortsätta skolgången i Malmö.

Ersättning till skola i annat land utgår dock inte, se ovan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-01-29 17:18