Skolfam

Arbetsmodellen Skolfam — Skolsatsning inom familjehemsvården — syftar till att ge familjehemsplacerade barn samma möjligheter att lyckas i skolan som andra barn.

Skolfam bygger på samverkan mellan de vuxna som finns närmast barnet i vardagen. Till varje barn knyts ett team med psykolog, specialpedagog, ansvarig barnsekreterare och ansvarig familjehemssekreterare som i sin tur samarbetar med skolan och familjehemmet.

Teamet börjar med att göra en kartläggning av barnets förutsättningar att lära sig. Därefter tar de fram en utbildningsplan tillsammans med skolans pedagoger, rektor och familjehemmet. Planen beskriver målen för arbetet och hur alla inblandade bäst kan stödja barnets skolgång. Utvecklingen följs upp kontinuerligt. Efter två år gör teamet om kartläggningen på nytt för att ta reda på om och på vilket sätt resultaten har påverkats. Det långsiktiga målet är att barnet ska gå ut årskurs nio med behörighet till gymnasieskolan.

Skolfam startade i Helsingborgs stad och finns numera i 26 av landets kommuner.

I Malmö startade Skolfam under 2012 och omfattar barn som är varaktigt familjehemsplacerade av Malmö stad.

Skolfam baseras på forskning som visar att barn som växer upp i familjehem generellt har sämre studieresultat än andra. De löper också hög risk att drabbas av allvarlig fysisk och psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet och långvariga försörjningsproblem i vuxen ålder. Utbildning är den faktor som har visat sig skydda mest mot dessa risker, och det är också en faktor som är möjlig att påverka.

Utvärderingar visar att med Skolfam som insats så når familjehemsplacerade barn som grupp i stort sett samma gymnasiebehörighet som andra barn.

Arbetsmodellen riktar sig till barn som vid arbetets start går i förskoleklass till och med årskurs sju. Satsningen är förebyggande och vänder sig också till familjehemsplacerade barn som fungerar bra i skolan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-05 12:58