Skolor och centrala särskilda undervisningsgrupper med specifik kompetens  

För elever med vissa särskilda behov finns i Malmö stad skolor och klasser med specifik kompetens.    

Hörselklass

Stenkulaskolan finns hörselklasser från skolår ett till nio.  Från Stenkulaskolan utgår också ambulerande hörselpedagoger. De är en resurs för  elever med hörselnedsättning i kommunens alla grund- och gymnasieskolor, särskolor och fristående skolor.  

Kommunikationsskolan

Kommunikationsskolan har funnits i Malmö sedan 1998 och riktar sig till elever med grav, generell språkstörning. Verksamheten finns på ​Värner Rydénskolan (årskurs 1–9) och Segevångskolan (årskurs 1–6).

Personalen är specialutbildad inom språk och kommunikation och består av pedagoger, logopeder och elevassistenter.

Team Munkhättan

Team Munkhättan är en regional skola för elever med rörelsehinder.

Sjukhusskolan

Sjukhusskolan är till för grundskoleelever som inte kan delta i undervisningen på sin hemskola på grund av sjukhusvistelse.

Verksamheter för elever i behov av autismanpassad lärmiljö

För elever i behov av autismanpassad lärmiljö finns verksamhet i tio av Malmös skolor.

Centrala särskilda undervisningsgrupper

När det lokala elevhälsoteamtet uttömt sina resurser och behöver annat stöd än det skolan kan hantera kan rektor ansöka om stöd hos Centrala specialistteamet. Insatserna som kan komma i fråga är erbjudande om stöd till skolan eller erbjudande om plats i central särskild undervisningsgrupp (SU-grupp).

Senast ändrad: 2018-02-12 17:10