Elevhälsa

Alla elever inom skolan har tillgång till elevhälsa. Inom elevhälsan arbetar kurator, psykolog, skolläkare, skolsköterska samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja eleverna utveckling mot utbildningens mål. Att trivas och må bra främjar lärande. Behöver du/ditt barn stöd från elevhälsan kontakta din skola.

Kurator

Kuratorn arbetar med att alla elever ska erbjudas samma förutsättningar för att nå kunskapsmålen. Kuratorn samarbetar och samverkar med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och vid behov med andra myndigheter eller föreningar kring hjälp- och stödbehovet för eleven/eleverna. Kuratorn fungerar också som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans tvärprofessionella arbete. Frågor som rör skolans värdegrund och likabehandlingsarbete samt elevens lärande, hälsa, arbetsmiljö/trivsel och utveckling är viktigt för kuratorn.

Psykolog

Psykologen arbetar på uppdrag från skolan genom handledning, konsultation, utbildning, psykologiska bedömningar samt genom att tillföra psykologisk kompetens.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan erbjuder alla elever hälsoundersökning med hälsosamtal samt utför vaccinationer enligt svenska vaccinationsprogrammet. Hälsoundersökningen innefattar bedömning av tillväxt, syn, hörsel och rygg efter behov. Skolsköterskan pratar med eleverna om deras hälsa, skolsituation och livsstil. Skolläkaren träffar elever för medicinsk bedömning samt tillför medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet.

Specialpedagogisk kompetens

Specialpedagog/speciallärare arbetar med syfte att skapa goda förutsättningar för lärande åt alla elever. De arbetar i nära samarbete med lärare med att kartlägga och undanröja hinder för lärande, planera och genomföra extra anpassningar samt träna elever i strategier för att lära och planera. Specialpedagoger och speciallärare har ofta en central roll i att kartlägga elevers behov av särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram.

Senast ändrad: 2017-09-06 11:01