Ansökan och antagning

Du har rätt att söka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutat årskurs 9 på grundskolan och senast vårterminen det år du fyller 20 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

Behörighet

Behörighet för att tas in på nationella program är olika beroende på vilket program du söker.

 • För yrkesprogram krävs att du har godkända betyg (lägst betyget E) i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst fem ämnen till.

 • För högskoleförberedande program krävs att du har godkända betyg (lägst betyget E) i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst nio ämnen till.

 • För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet måste biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.

 • För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhälls­vetenskapsprogrammet måste geografi, historia religion och samhälls­kunskap ingå i de nio ämnena.

Meritvärde

Det är slutbetyget från årskurs 9 som är underlag för meritvärdet. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg. Elever som har fått betyg i moderna språk som språkval får detta ämne adderat till summan av de 16 bästa betygen (totalt 17 betyg).

Betyg enligt den sexgradiga betygsskalan, A till F, meritvärderas enligt:

 • A=20 poäng
 • B=17,5 poäng
 • C=15 poäng
 • D=12,5 poäng
 • E=10 poäng
 • F har betygsvärdet 0 poäng

Fri kvot

Om du har skäl som är av medicinsk eller social art kan du prövas i fri kvot. Det innebär att inte enbart betygen är utslagsgivande. Om du har betyg från ett annat betygssystem kan du också söka i fri kvot. Din behörighet till sökt program prövas och en helhetsbedömning av dina möjligheter att klara sökt utbildning görs av huvudmannen. Ansökan om bedömning i fri kvot görs tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Så här går antagningen till

 1. Elevernas val avgör hur många platser som ska finnas på varje gymnasieprogram. En strävan finns att så många som möjligt ska få plats på sitt förstahandsval. Vissa program är mer populära än andra vilket innebär att platserna inte alltid räcker till för alla behöriga sökande. Om du inte fått plats på ditt förstahandsval prövas du automatiskt på dina lägre val.

 2. I mitten av april kan du som elev logga in med dina inloggningsuppgifter på www.skanegy.se och se din preliminära antagning. På samma sida kan du se de lägsta meritvärdena (betyg) som krävdes för att få en plats preliminärt på de olika programmen. Höstterminsbetygen ligger till grund för den preliminära antagningen.

 3. Omkring den 1 juli skickas dina inloggningsuppgifter hem till dig så att du kan logga in på www.skanegy.se och se ditt slutliga antagningsbesked. Det är viktigt att du svarar på ditt slutliga antagningsbesked. Om du väljer att tacka ja till din plats räcker det att du registrerar ditt svar på ansökningswebben. Om du väljer att tacka nej behöver du skriva ut ditt svarskort, skriva under det och skicka det till Gymnasieantagningen.

 4. Det räcker inte med att enbart tacka ja på antagningsbeskedet för att behålla den plats du fått på ditt antagningsbesked. Du måste också vara närvarande på uppropet på gymnasieskolan. Om du inte är närvarande på uppropet och du inte inom tre dagar anmält giltigt skäl till frånvaro, förlorar du din plats. Ledighet från skolan kan bara beviljas av rektor på den skola där du fått din plats och detta görs enbart i undantagsfall.

 5. I början av augusti påbörjas reservantagningen som håller på en bit in i september. Gymnasieantagningen bevakar din turordning. Det innebär att om du inte fått plats på ditt första handsval eller högreval prövas du automatiskt i den mån det uppstår lediga platser. Du kan följa din reservantagning på www.skanegy.se. Tänk på att uppdatera dina kontaktuppgifter på ansökningswebben så att Gymnasieantagningen lätt kan få tag i dig.

skanegy.se kan du läsa om gymnasieutbildningar men också göra din ansökan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-15 14:05