Har du synpunkter, klagomål eller beröm?

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Vänd dig först till skolan eller förskolan

Om ditt barn eller du själv har svårigheter i skolan eller förskolan eller om du har andra synpunkter på verksamheten, är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga där. Om du har synpunkter på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan/förskolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till rektorn eller förskolechefen/utbildningschefen.

Sedan till förvaltningen

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med personalen kan du skriva ned dina synpunkter och lämna in dem till förvaltningen. Elektroniskt formulär för klagomål hittar du nedan. Du kan också ringa, skicka brev eller skicka dina synpunkter via e-post.

Du kan vara anonym, men för att få svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress. Respektive förvaltning har ansvar för att ta emot och utreda klagomål som rör utbildningen i kommunens förskolor och skolor.

Förskola

Förskoleförvaltningen
Skicka in elektroniskt; e-formulär för klagomål gällande förskola
Postadress: Malmö stad, Förskoleförvaltningen, 205 80 Malmö
Telefon: 040-34 97 97
E-post: forskola@malmo.se

Grundskola

Grundskoleförvaltningen
Skicka in elektroniskt; e-formulär för klagomål gällande grundskola
Postadress: Malmö stad, Grundskoleförvaltningen, 205 80 Malmö
Telefon: 040-34 90 90
E-post: grundskola@malmo.se

Gymnasie- och vuxenutbildning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Skicka in elektroniskt e-formulär klagomål gällande gymnasie- och vuxenutbildning

Postadress: Malmö stad, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 205 80 Malmö
Telefon: 040-34 30 34
E-post: gyvux@malmo.se

Vad händer sen?

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling hos oss. Ansvarig chef eller handläggare utreder ärendet och återkommer till dig med ett svar. Ditt klagomål handläggs skyndsamt.

Synpunkter som rör kommunala verksamheter och som inte skolförvaltningarna ansvarar för skickas vidare till den förvaltning de berör.

Om du ändå inte är nöjd

För den som inte känner sig nöjd med kommunens eller en fristående skola eller förskolas hantering klagomålet finns statliga myndigheter som arbetar med skol- och förskolefrågor.

  • Skolinspektionen - hanterar många typer av ärenden t.ex anmälningar p.g.a kränkningar och brist på stöd i undervisningen.
  • Barn och elevombudet - En elev som är kränkt och inte får hjälp från sin skola kan göra en anmälan till Beo.
  • Skolväsendets överklagandenämnd - Hanterar vissa ärenden som får överklagas exempelvis beslut gällande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.
  • Diskrimineringsombudsmannen - Hit anmäler man diskriminering exempelvis p.g.a. kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst.
  • Arbetsmiljöverket - I skolan är det oftast rektor som har fått ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat  dina synpunkter på arbetsmiljön så finns möjligheten att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Har du barn i fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg?

Om du inte är nöjd med förskolans eller dagbarnvårdarens hantering av ditt klagomål kan du vända dig till förskoleförvaltningen. Kommunen har tillsynsansvar över Malmös fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Det betyder att ditt klagomål blir en anmälan av förskolan eller dagbarnvårdaren och att förskoleförvaltningen då kommer att utreda ärendet.

Du kan välja att vara anonym men då kan ditt klagomål bli svårare att utreda. Är du anonym får du inte heller något besked om hur det går i utredningen. Tänk på att inte fylla i några personuppgifter i formuläret om du vill vara anonym. Om du skickar in klagomålet via e-post , tänk på att din e-postadress kan innehålla ditt namn.

I utredningen kontaktar vi den som ansvarar för förskolan eller dagbarnvårdaren, den så kallade huvudmannen. Då ställer vi frågor utifrån dina synpunkter som kan kopplas till skollag och läroplan (och övriga bestämmelser som gäller förskolan). Den information som huvudmannen lämnar till oss kan i vissa fall du få läsa och lämna synpunkter på. Här finns särskilda sekretessbestämmelser som gör att du inte alltid kan ta del av hela utredningen.

Ett anmälningsärende avslutas med ett beslut. Beslutet kan innehålla krav på att förskolan eller dagbarnvårdaren måste vidta ta åtgärder för komma till rätta med bristerna.

Har du barn i fristående grundskola eller gymnasieskola?

Om du inte är nöjd med den fristående skola ditt barn går i, vänder du dig till skolan direkt. Varje fristående skola har en egen klagomålshantering.

Senast ändrad: 2018-10-08 18:45