Hallå där, Helena Paulsson

...utvecklingssekreterare och barnrättssamordnare i funktionsstödsförvaltningen.

Därför är det så viktigt att vi som förvaltning kan rättigheterna i konventionen och vet hur vi ska arbeta med dem i praktiken.

Vad är din roll?
– Min roll som barnrättssamordnare innebär att jag håller ihop utvecklingsarbetet i förvaltningen och tillsammans med verksamheterna planerar och följer upp olika insatser som görs. Jag sitter också med i ett stadsövergripande nätverk med andra samordnare där vi samarbetar kring barnrättsarbetet som sker både i staden och i de olika förvaltningarna. 

Vad innebär det för förvaltningens målgrupper att barnkonventionen blivit lag?
– Rättighets- och delaktighetsfrågor är något som förvaltningen alltid arbetar med och som är kärnan i vårt uppdrag. Med barnkonventionen som lag blir fokuset på de yngre målgrupperna och deras rättigheter ännu starkare, och förvaltningen arbetar nu aktivt med att barnrättssäkra de olika insatserna och processerna. 

Hur ska arbetet med barnkonventionen utvecklas under året?
– Vad barnkonventionen säger är att barn är rättighetsbärare precis som vuxna är. Därför är det så viktigt att vi som förvaltning kan rättigheterna i konventionen och vet hur vi ska arbeta med dem i praktiken, men också att vi kan stötta barn i att förstå sina rättigheter. Det handlar också om att barnets eget perspektiv ska lyftas, och därför är delaktighet och inflytande ett fortsatt fokusområde. För att se till att barn kan komma till tals och uttrycka sin mening fortsätter vi utveckla arbetet med olika kommunikationsstöd, samtalsmetoder och arbetssätt. 

Om barnkonventionen

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slårfast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andravuxnas ägodelar. Den innehåller 54 olika artiklar, och du hittar dem på unicef.se/barnkonventionen.

sv
sv