Utreder barnets bästa

Med hjälp av bland annat bildstöd, lättläst information och utbildningar vill funktionsstödsförvaltningens biståndshandläggare sätta barnets bästa i fokus.

Det kan vara svårt för barnet att träffa en främmande människa som ställer frågor.

Under 2019 tog funktionsstödsförvaltningens biståndshandläggare 673 beslut som rörde barn mellan 0 och 18 år. För att se till att besluten tar hänsyn till barnets bästa har alla handläggare gått en utbildning i barnkonventionen och i nyanställdas introduktion ingår en föreläsning om barnrätt. I varje sektion har tre personer utsetts till barnrättsstrateger och har i ansvar att se till att barnperspektivet lyfts på arbetsplatsmöten.

Annie Eklund är utvecklingssekreterare på myndighetsenheten och driver arbetet med barnrätt.

– Vi vill ju att barnkonventionen ska leva i vårt arbete. Jag märker att barn i den här gruppen ofta glöms bort när man pratar om barns rättigheter, till exempel i utbildningar som hålls om barnkonventionen. De har ju också rätt att komma till tals, få förståelse och inblick i sina liv.

Hög med broschyrer

Den lättlästa broschyren som myndigheten tagit fram, om hur processen går till från att man söker en insats till beslut.

Två gånger om året granskar enheten alla utredningar utifrån barnets bästa.

– Vi ser om barnen kommer till tals och får säga vad de vill. Ibland kanske barnets vilja går emot vad föräldrarna säger. Vi försöker ha en levande diskussion om varför vi lyssnat på barnet eller inte, säger Annie Eklund.

Hur gör ni om barnet och föräldrarna tycker olika?
– Vi tittar på om barnet har rätt till en insats eller inte. Vi lutar oss mot lagen och om barnet själv vill. Det kan till exempel handla om att barnet inte vill ha korttidsvistelse men föräldrarna behöver ha avlastning för att klara av föräldraskapet. Vad blir då bäst för barnet?

För att få barnen mer delaktiga i utredningarna har handläggarna arbetat för att förtydliga informationen de lämnar ut, bland annat genom att ta fram bildstöd som används i brev. Ett arbete pågår tillsammans med olika verksamheter i förvaltningen, till exempel korttidsboendena och daglig verksamhet, för att se till att de använder samma begrepp och ord utifrån bildstöd.

Enheten har också gjort en lättläst broschyr om myndighetsprocessen, som förklarar hur handläggningsprocessen går till från ansökan till beslut. Tanken är att barnen ska kunna läsa den tillsammans med någon vuxen innan de träffar en biståndshandläggare, för att vara mer förberedda på vad som ska hända. Bilderna i broschyren har handläggaren Anna Alexander Olsson på enheten ritat.

– Det kan vara svårt för barnet att träffa en främmande människa som ställer frågor. Om en vuxen förbereder barnet med hjälp av broschyren och vi kan använda bildstöd så kan det bli lättare att få med barnet i samtalet, säger Annie Eklund.

Foto: Sanna Dolck Wall.

Funktionsstödsförvaltningens beslut år 2019 för barn 0–18 år:

Under 2019 togs totalt 673 beslut för barn mellan 0 och 18 år.

Beslut enligt LSS
162 beslut för personlig assistans
176 beslut för ledsagarservice
35 beslut för kontaktperson
92 beslut för avlösarservice
187 beslut för korttidsvistelse
81 beslut för korttidstillsyn
5 beslut för barnboende
3 beslut för vuxenboende
3 beslut för daglig verksamhet

Beslut enlig socialtjänstlagen
7 beslut för avlösarservice
1 beslut för korttidsboende
1 beslut för hemtjänst
3 beslut för boendestöd
3 beslut för ledsagarservice
2 beslut för kontaktperson
1 beslut för trygghetslarm

sv
sv