Kerstin Rüther, Sofie Persson och Ida Lindström

Kerstin Rüther, Sofie Persson och Ida Lindström Foto: Kirsi Mättö

Utbildning / Normmedvetenhet och bemötande

Genom kompetensutveckling med ett tydligt perspektiv mot bemötande vill funktionsstödförvaltningen i projektet HÅPP bidra till att personalen ökar sin normmedvetenhet, vilket ska bidra till att både personalen och de boende på LSS-boendena trivs och mår bra.

HÅPP, hållbar plattform för kompetensutveckling, är ett tvåårigt projekt finansierat av Europeiska socialfonden, ESF. Projektet riktar sig till dem som redan har en anställning, och målet är att personal i LSS-bostäder ska få en hållbar kompetensutveckling och därmed stärka sin ställning på arbetsmarknaden. HÅPP erbjuder utbildningar i bland annat frågor kring normmedvetenhet, normkritik och inkludering. De tre pedagogiska samordnarna för HÅPP, Sofie Persson, Ida Lindström och Kerstin Rüther berättar om syftet med projektet.

– Grunden för att alla ska kunna må bra och trivas på sitt arbete, är att man har ett arbetsklimat och en arbetsmiljö som är inkluderande, där alla får vara sig själva, säger Sofie.

Kompetensutvecklingen utgår från metoden ”Flipped classroom”, där man först läser en teoridel på nätet och sedan har en så kallad forumträff i verksamheten där man anpassar den nya kunskapen till verksamhetens
behov. Hela arbetslaget går utbildningen, för att kunna förankra den ordentligt i verksamheten.

– Det finns olika utbildningar inriktade på bland annat normmedvetenhet, inkludering, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och mänskliga rättigheter. Alla utbildningar har ett tydligt bemötandeperspektiv, vilket i slutändan ska komma brukarna till gagn, säger Ida.

– Har man i personalgruppen och verksamheten ett synsätt som innebär att alla accepteras, så har man också med sig detta synsätt i arbetet med de boende. Vi vill att det vi lär oss teoretiskt ska bli en faktisk handling. När hela gruppen utbildas samtidigt kan vi enas: På denna arbetsplatsen gör vi så här. Detta ska gälla för våra boende. Det gagnar de boende att alla får en gemensam kunskap, säger Sofie.

Kerstin menar att man behöver höja statusen i vård- och omsorgsyrkena för att medarbetarna ska stanna kvar på sina arbetsplatser. Man behöver kontinuitet för att kunna göra ett bra arbete, skapa relationer och lära känna varandra. Sofie hoppas att personalen ska upptäcka vilken kompetens de faktiskt har och att inte vem som helst kan utföra deras arbete. Hon hoppas att personalen ska utveckla sin kompetens och kunna känna yrkesstolthet: Här jobbar jag med alla dessa metoder, med alla de här verktygen för det har jag lärt mig. En ökad yrkesstolthet och en högre medvetenhet om varför vi arbetar på ett visst vis kommer att spegla sig i medarbetarens bemötande till de boende. Utbildningen kommer då även att göra skillnad för de boende, menar hon.

sv
sv