Jenny Mårtensson

Jenny Mårtensson Foto: Kirsi Mättö

Missbruk och beroende under luppen

2019 beslutades om en ny rutin för agerande vid misstanke om, eller upptäckt av missbruk/beroende hos personer
som får insatser från funktionsstödsförvaltningen. Det upptäcktes då att det fanns större behov i förvalt-
ningens verksamheter än det rutinen omfattade. Jenny Mårtensson anställdes för att göra en kartläggning.

Jenny, som är som utvecklingssamordnare inom området missbruk/beroende hoppas på att arbetet kommer att leda till att personer
med funktionsnedsättning får tillgång till den hjälp och det stöd de behöver
om de har svårigheter med missbruk/beroende, på samma sätt som möjligheten finns för alla andra. Det är viktigt att insatserna är anpassade så att personer med funktionsnedsättning kan tillgodogöra sig stödet.
Det är också viktigt att personalen känner att de får verktyg att hantera missbruk och beroende.

– Min förhoppning är att öka kunskapen kring missbruk/beroende samt öka kunskapen om vilka insatser som finns, så att personal i förvaltningen på ett bättre sätt kan stödja och motivera dem de möter, säger Jenny.

För att nå detta mål arbetar Jenny med att göra en kartläggning av omfattningen av missbruk och beroende i förvaltningen. Tillsammans
med Matilda Padoan på strategiska avdelningen har en enkät skickats
ut till alla sektionschefer i förvaltningen för att få en bild av hur det ser ut.
En annan viktig del i kartläggningen är att se över vilket behov av stöd som finns. Jenny hämtar in information om vilka resurser som finns i Malmö stad och om det finns tillräcklig anpassning i verksamheterna. Hon tittar också på vilka samarbeten som finns och vilket ytterligare stöd personalen skulle kunna behöva.

– Det är viktigt att alla får möjlighet att komma till tals. Vi vill få insyn i så många verksamheter som möjligt för att få en rättvis bild. Jag försöker genom detta tydliggöra utvecklingsområden för förvaltningen om i slutändan kan göra det bättre för den enskilde, säger Jenny.

Jenny tar gärna också emot goda exempel. Hon säger att man ofta bara får veta det som inte fungerar, men det skulle även vara bra att få höra vad verksamheterna gjort som fungerar, hur de gjorde och vilka samarbeten
de haft. Hon menar att här kan man lära av varandra.

Beroende och missbruk i kartläggningen

Med substanser som kan missbrukas eller skapaberoende avses läkemedel, alkohol, narkotika och andra medel som kan vara beroendeframkallande. Rutinen omfattar inte spelmissbruk men i enkäten har det lagts till frågor om detta, för att kartlägga omfattningen även kring denna eventuella problematik.

Jenny Mårtensson

Gör: Kartlägger omfattningen av missbruk och beroende i funktionsstödsförvaltningens verksamheter, samt medarbetarnas behov av stöd inom området.

Tidigare arbeten och utbildning: Gruppterapeut på Avenbokens behandlingshem ASF, Malmö stad. Har under 20 år arbetat inom behandlingsarbete och haft ett starkt engagemang inom brukarrörelsen i Malmö. Läser Masterprogrammet i Socialt arbete på Malmö Universitet.

Favoritplats i Malmö: Pildammsparken

Mitt bästa Malmöminne: Konsert med Thåström på Malmöfestivalen.

sv
sv