Helhetsperspektiv viktigt i arbetet med anhöriga

Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna ge stöd till personer som stödjer eller vårdar någon. Rosella Citterio och Annie Mattelin, anhörigkonsulenter i funktionsstöds-förvaltningen arbetar med specifikt stöd till anhöriga och även stöd till verksamheterna inom området. De menar att alla som arbetar i kommunen som möter anhöriga, bör får kunskap om vikten av anhörigstöd.

För oss är det viktigt att lyfta anhörigperspektivet. När vi arbetar för och med personer med olika funktionsnedsättningar, behöver vi för att kunna ge ett så gott stöd som möjligt, se de personerna i sitt sammanhang. Vilka betydelsefulla personer finns i brukarnas nätverk? Hur kan vi samarbeta
på bästa sätt med anhöriga? säger Annie.

– När personalen möter anhöriga behöver de se och uppmärksamma dem också. Egentligen handlar det om ett helhetsperspektiv, att vi i det sociala arbetet med människor ser att alla är delar av en helhet. Vi som arbetar i Malmö stad behöver ha förståelse för att vi, när vi inkluderar anhöriga, kan få betydelsefull information och kunskap om de brukare vi möter, vilket gör att vi också kan ge stöd på bästa sätt. Genom att skapa goda relationer med anhöriga får vi både dem och brukarna att känna sig trygga, säger Rosella.

Det förhållningssätt man har i den professionella rollen mot brukaren, den måste man alltså även upprätthålla mot anhöriga. Meningsskiljaktigheter mellan personal och anhöriga påverkar även brukaren, så det bör personal vara medveten om, säger Annie. Annie och Rosella menar att det goda mötet mellan personal och anhöriga kan handla om något så enkelt som att fråga hur den anhörige mår, om han eller hon har några frågor eller funderingar kopplade till verksamheter. Att bjuda in till dialog kan göra stor skillnad. Detta är sådant som personalen i verksamheterna många gånger redan gör.

– Alla som möter anhöriga behöver ha det här perspektivet och förståelsen för den anhörigas situation, att det inte alltid är helt enkelt att befinna sig i ett anhörigskap. Man behöver bli sedd och man behöver bli tillfrågad hur delaktig man vill vara när en närstående tar emot hjälp och stöd, säger
Annie.

Stödsamtal
Stöd som mer handlar om den anhöriges mående, tankar och känslor, eller hur anhörigskapet påverkar vardagslivet hjälper Rosella och Annie till med när de ger stödsamtal. Det kan vara skönt för den anhörige att prata om sina känslor med någon utomstående, som inte är kopplad till verksamheten.
De kan också tipsa den anhörige om olika insatser som de eller den närstående kan ansöka om.

– Det är många gånger en djungel att försöka hitta rätt i, det här med samhällets stöd. Det finns stöd att få, men att veta vilka insatser eller hur man ska göra för att få dem, det brukar vi behöva lotsa rätt i, säger
Annie.

– Många gånger stöttar anhöriga också varandra i de grupper vi erbjuder. Att tipsa varandra om stödinsatser som fungerat avlastande eller bara att de finns för varandra det brukar vara väldigt uppskattat, säger Rosella.

Fakta

Anhörig: En anhörig är den som vårdar eller stödjer någon som har en funktionsnedsättning, är äldre, har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Det behöver inte vara en släkting, utan kan också vara till exempel en vän eller granne.

Anhörigstöd – På gång
Anhörigstöds gruppaktiviteter är pausade, men de erbjuder fortfarande enskilda samtal, som kan se olika ut, som exempelvis walk and talk (samtal under promenad), eller hembesök i trädgården.
Syskongrupp: Vuxna syskon träffas i digitala möten, för reflektion kring hur det varit att växa upp som syskon till någon med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och om hur det som vuxen är att leva som syskon till en person med särskilda behov.
Hälsocirkel: För dig som är anhörig till någon inom LSS eller socialpsykiatrin. Fokus i cirkeln är den egna hälsan och innehåller teman såsom kost, sömn, fysisk aktivitet och återhämtning.

malmo.se/anhorig får du mer information om gruppernas innehåll och startdatum.

sv
sv