Jon Klüft och Åsa Qvarsebo berättar om LSS-bostäders satsning med ett verksamhetsprogram. Foto: Sanna Dolck Wall.

Jon Klüft och Åsa Qvarsebo berättar om LSS-bostäders satsning med ett verksamhetsprogram. Foto: Sanna Dolck Wall.

LSS verksamhetsprogram

Med fokus på medarbetarnas kompetens, synen på arbetet med brukaren och samriktning – så vill LSS-bostäder i högre grad uppnå en professionell utveckling.

Syftet med ett gemensamt verksamhetsprogram är att ge goda förutsättningar för samriktat arbetssätt och en verksamhetsnära kompetensutveckling för medarbetarna, säger Åsa Qvarsebo, avdelningschef
för LSS-bostäder och Jon Klüft, enhetschef som leder arbetet med implementeringen av verksamhetsprogrammet.

– Synen på arbetet med brukaren handlar i grunden om att arbeta på ett professionellt och lösningsorienterat sätt. Vi värderar brukarens självständighet och delaktighet mycket högt. Samtidigt har vi ett ansvar för
att stötta varje person till positiva val och goda vardagsrutiner, säger Åsa Qvarsebo.

Bakgrunden är en nyorganisering. Under lång tid var LSS-bostäderna en del av Malmö stads tidigare stadsdelsorganisation. När funktionsstöds- förvaltningen bildades 2017, fick stadens LSS-boenden en gemensam avdelning. Då blev det tydligt att det fanns skillnader i verksamheternas förutsättningar att utföra sitt arbete. Verksamhetsprogrammet har skapats utifrån synpunkter från avdelningens samtliga sektionschefer och deras tankar kring vad som behöver utvecklas för att verksamheterna ska kunna möta brukarens behov på ett bättre sätt. Utifrån intervjuer har tre fokusområden formulerats: synen på arbetet med brukaren, kompetens och samriktning.

Verksamhetsprogrammet presenteras i en folder och en digital samarbetsplats. Lanseringen till avdelningens samtliga medarbetare
genomförs på arbetsplatsen våren 2021 i form av workshops.

– Det finns ett starkt engagemang hos våra anställda. Genom att arbetssätt, roller och ansvar i verksamheterna förtydligas, kan vi ta tillvara varje medarbetares kompetens på bästa sätt med syftet att i högre grad möta brukarens individuella behov, säger Åsa Qvarsebo.

– Vi vill genom verksamhetsprogrammet fokusera på det kollegiala lärandet och främja den verksamhetsnära kompetens-utvecklingen, säger Jon Klüft.

Verksamhetsprogrammet ska även på ett strukturerat sätt stimulera det goda samarbetet inom förvaltningen.

Foto: Sanna Dolck Wall. Text: Anna Snellman.

Fakta

Runt 750 Malmöbor får stöd av 1400 medarbetare i 105 LSS-boenden och ett boendestöd, fördelat i sex enheter med vårdbiträden, stödassistenter, stödpedagoger, omsorgspedagoger, sektionschefer och sex enhetschefer, samt utbildningsansvarig pedagog, kvalitetsutvecklare och socialt ansvarig samordnare. Avdelningen leds av avdelningschefen Åsa Qvarsebo.

sv
sv