Ställföreträdare / Gode män och förvaltare

Om man har en allvarlig funktionsnedsättning, sjukdom eller psykisk ohälsa som gör att man inte kan sköta sin ekonomi eller tillvarata sina rättigheter, kan man ansöka om att få en ställföreträdare. Men vad är skillnaden på god man och förvaltare?

Överförmyndarenheten, eller Enheten för överförmyndarärenden, som den egentligen heter, handlägger alla ansökningar om ställföreträdarskap. Enheten hör till arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

– Ställföreträdarskapet skall betraktas som ett ideellt uppdrag, där det utgår ett symboliskt belopp som uppmuntran och ersättning för det utförda arbetet. Malmö stad beslutade att inrätta en förvaltarenhet med anställda ställföreträdare i funktionsstödsförvaltningen, då det till vissa komplexa
och tidskrävande ärenden var svårt att få en ideell ställföreträdare att ta uppdraget, säger Susanne Nemeth Svensson, enhetschef på förvaltar- enheten.

– Ibland krävs det också skyndsam handläggning av ett ärende och då behöver man hitta någon väldigt fort, vilket ibland har varit svårt, och då vänder man sig nu till de professionella ställföreträdarna, fortsätter Safa Fazai, ställföreträdare.

Förvaltarskap är en tvingande åtgärd till skillnad från godmanskap som är helt frivilligt. Ett beslut om förvaltarskap kräver inte den enskildes samtycke och kan endast bli aktuellt om man först övervägt andra alternativ. Om det är tillräckligt med godmanskap så ska den ansökande inte få förvaltarskap.
Förvaltarskap omprövas en gång per år och ska avslutas om behovet kan tillgodoses på annat sätt eller inte behövs längre. Förvaltaren har endast rätt att ta beslut inom ramen för förvaltaruppdraget. Huvudmannen bestämmer fortfarande i personliga frågor angående exempelvis giftermål, röstning i allmänna val, var man vill bo och i beslut om hälso- och sjukvård. Det är Tingsrätten som beslutar om förvaltarskap. Reglerna gällande god manskap
och förvaltare finns i föräldrabalken.

– Skillnaden är att de som har förvaltare själv inte får lov att teckna några avtal medan en god man alltid måste fråga huvudmannen innan de tar ett beslut. Ställföreträdaren måste se till att huvudmannens ekonomi sköts på ett sätt som innebär att denne så långt det är möjligt fullgör sina ekonomiska skyldigheter. Ställföreträdarna hjälper inte bara till med ekonomi, utan det handlar även mycket om att ansöka om insatser och att se till att de
insatser huvudmännen får motsvarar det de behöver, säger Susanne.

Fakta

Enheten för överförmyndarärenden kallas i vardagslag för Överförmyndarenheten. Enheten har tillsynsansvar för alla ställföreträdare.

Förvaltarenheten: Här arbetar professionella ställföreträdare som är anställda av Malmö stad.
Huvudman: Den som får stöd av god man eller förvaltare.
Ställföreträdare: Samlingsnamn för god man och förvaltare. Ställföreträdaren stödjer huvudmannen i juridiska och ekonomiska frågor. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar.

Gode män måste alltid ha huvudmännens godkännande för de åtgärder de vidtar.

sv
sv