HBTQI- Certifiering

Ingen ska känna sig utanför, oavsett funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Sex och sexualitet är fortfarande lite tabubelagt, vilket Rikkilee Le Guelaff Monfort, vårdbiträde på Lorensborgsgatans LSS-boende vill ändra på.

Funktionsstödsförvaltningen arbetar för att skapa en öppen, inkluderande och trygg verksamhet för alla, såväl för dem som får en insats genom förvaltningen som för medarbetarna.

– En ökad normmedvetenhet bland de anställda är en förutsättning för att kunna möta våra målgruppers behov och rättigheter, säger Helena Paulsson, utvecklingssekreterare och samordnare för funktions-stödsförvaltningens arbete med jämställdhet och antidiskriminering.

Att HBTQI-certifiera sin verksamhet är ett sätt att arbeta med normer och inkludering. Certifieringen är en gedigen utbildning där hela arbetsgruppen på ett grundligt sätt arbetar med HBTQI. Lorensborgs-gatans LSS-boende är en av de verksamheter i funktionsstöds-förvaltningen som håller på att HBTQI-certifieras.

Viktigt att hålla arbetet levande
– De boende har många frågor om bland annat sexualitet. Vi kände att vi ville ha mer underlag och utbildning för att kunna ge dem de bästa svaren. Även en trygg arbetsmiljö där alla, oavsett kön, sexuell läggning och etnicitet, kan känna sig välkomna är viktigt. Jag tänker att det är därför en verksamhet certifierar sig, för att arbetet kring dessa frågor konstant ska hållas levande, säger Rikkilee.

Rikkilee menar att utbildningen gör att både personal och boende börjar se saker och situationer på ett annat sätt. Under utbildningen samtalar deltagarna om bland annat diskriminering och diskuterar olika situationer som kan uppkomma.

– Alla har lika rätt till en plats i samhället. Den som sticker ut från normen har det tyvärr svårare, så det är viktigt att alla arbetar mot utanförskap. Många av våra boende är redan osäkra på så många andra sätt. Då kan det vara extra svårt för den som exempelvis har en annan sexuell läggning, säger Rikkilee.

Gunnar Hansson som bor på Lorensborgs LSS-boende tycker att de här frågorna är viktiga. Han berättar att han känner en man som bor tillsammans med en annan man. Linda Berntsson, som bor på samma boende tycker att det är viktigt att få älska vem som helst. Ibland kan det vara svårt att prata om de här sakerna, men det är lättare med någon som man känner väl, säger hon.

Certifieringen väcker nyfikenheten
HBTQIA+ är en stående punkt vid arbetsplatsträffar och husmöten. När någon flyttar in blir de informerade om hur de arbetar med HBTQIA+. När de boende fått veta att de ska bli HBTQI-certifierat har det medfört att deras nyfikenhet blivit större. Det är en viktig del av arbetet att vägleda dem i de frågor de har. Rikkilee vill att de boende alltid ska känna att de kan var öppna och prata med personalen och att personalen ska vara det stöd de boende behöver.

Stephanie Paulsson, stödpedagog på Lorensborgsgatans LSS, berättar att personalen, tillsammans med de boende, planerar att ha olika aktiviteter kring HBTQIA+-frågor, som exempelvis workshops, temadagar och frågelåda där de boende anonymt kan lägga sina frågor. Hon poängterar att dessa frågor inte nödvändigtvis behöver handla om HBTQIA+, utan även om andra ämnen som diskriminering, relationer, normer eller andra etiska frågor.

HBTQIA+ och normmedvetenhet i funktionsstödsförvaltningen

Funktionsstödsförvaltningen har beslutat om tre prioriterade områden för arbetet med normmedvetenhet: medveten inkludering, HBTQIA+ och integrering av normkritik i förvaltningens styrande och stödjande processer. Medveten inkludering är ett utbildningspaket med tre spår som tagits fram inom ramen för projektet HÅPP. Läs mer om HÅPP på sidan 25.

6 verksamheter inom funktionsstödsförvaltningen har, eller utbildas just nu för att få HBTQI-certifiering via RFSL. Certifieringen är giltig i tre år, därefter måste certifiering göras om för att fånga upp nya medarbetare, eftersom det är viktigt att alla i arbetsgruppen vet vad det innebär att arbeta utifrån certifieringen.En samverkansgrupp utbyter idéer och erfarenheter verksamheter emellan. Här planerar de certifierade verksamheterna för hur de kan sprida kunskapen på bästa sätt till den övriga förvaltningen.

HBTQI eller HBTQIA+? Varför står det olika?

HBTQIA+ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, intersexpersoner och asexuella. Plus:et markerar ett inkluderande av alla grupper och personer som har andra definitioner på sin identitet eller sexualitet relaterat till exempelvis kön, könsuttryck eller relationsbildning. I funktionsstödsförvaltingen används begreppet HBTQIA+, medan RFSL väljer att använda beteckningen HBTQI i certifieringen.

sv
sv