Kreativa lösningar för att minska psykisk ohälsa

Mer isolering på grund av pandemin innebär också en ökad risk för psykisk ohälsa, inte minst funktionsstöds-förvaltningens målgrupper.

När rutiner inte kan följas, när det inte längre går att träffa dem man brukar, gå på sin vanliga verksam­het eller röra sig obehindrat på stan ökar oron och det finns risk för ned­stämdhet. Då är det lätt att falla tillbaka i destruktiva mönster, som exempelvis miss­bruk. Det är inte ett bra sätt att hantera situ­ationen, men det kan hjälpa för stunden. Särskilt personer som har ett riskbruk eller för dem som börjat bli nyfikna på droger ligger i farozonen. Nedstämdhet kan leda till en ökad konsumtion av droger som senare kan ge psykiska och somatiska besvär.

Susanna Agerius, utvecklingssamordnare socialpsykiatri på funktionsstödsförvaltning­en, berättar att förvaltningen arbetar för att skapa skyddsfaktorer för personer som löper risk för psykisk ohälsa.

- Vi arbetar med att öka personernas självförtroende och självkänsla och med att de ska öva upp sina förmågor för att kunna fungera i sin vardag. Vi vill att de ska känna en känsla av sammanhang. I en pandemi är detta svårare. Men de behöver någon som finns där, lyssnar och är lyhörd. Detta kan man göra på många olika sätt. Man kan ringa, träf­fas digitalt eller mötas utomhus, säger hon.

- Att skicka ett sms eller på annat sätt öka den digitala kontakten kan hjälpa den som känner sig ensam eller utanför, vilket inte är ovanligt när man har psykisk ohälsa och beroende i kombination. Att du frågar hur det går är en liten ansträngning för dig, men gör stor skillnad för människor som har det tufft redan, säger Jenny Mårtensson, ut­vecklingssamordnare, område missbruk/be­roende.

Mötesplatserna Vänkretsen och Nydala har gjort ett fint arbete för att anpassa sina verk­samheter till pandemin för att kunna möta målgruppen, säger Susanna. Jenny vill också ge en eloge till brukarorganisationerna som gör ett fantastiskt arbete för funktionsstöds­förvaltningens målgrupper. De är goda sam­arbetspartners som är värda mer uppmärk­samhet för de insatser de gör. ♦ 

sv
sv