Kurs: Respektfulla relationer

Genom att arbeta som samtalsledare för kursen Respektfulla relationer har Camilla Bacldund och Cintia Rosberg lärt sig mycket om sig själva. De har fått en stärkt självkänsla och har visioner om framtiden.

Cintia Rosberg och Camilla Back­lund, som båda har insatser gen­om funktionsstödsförvaltningen, är samtalsledare i kursen Respektfulla relationer som de leder tillsam­mans med Josefine Friberg, omsorgspeda­gog, och Erika Jeppsson, boendepedagog i förvaltningen.

- Respektfulla relationer med andra börjar med respekten för sig själv, så vi börjar där. Vi tar även upp många andra områden, som relationen med en partner, men också relationen till exempelvis per­sonal eller familj, säger Josefine.

Vid träffarna samtalar de kring olika teman med kursdeltagarna. De diskuterar olika påståenden, om de uppfattas som sanna eller falska. Det finns inget rätt eller fel här, säger Cintia. De ser på filmer som handlar om relationer eller känslor och de använder även en app som heter Mitt privatliv. Camilla berättar att hon genom att få möjligheten att hålla i kursen blivit inspirerad och upptäckt att hon tycker att det är väldigt roligt att arbeta med människor. Hon kan tänka sig att ar­beta med något liknande i framtiden.

- Att vara med som samtalsledare har stärkt mig. Jag har lärt mig att jag klarar mer än jag tror och att jag kan övervinna den där rösten som säger att det här klarar inte du. Det har betytt jättemycket. Jag vågar ta för mig mer nu, säger Camilla.

Cintia hoppas på att få praktik på Enskild plats efter sommaren. (Läs mer om Enskild plats på malmo.se/dagligverksamhet) Helst vill hon arbeta i butik, exempelvis med kläder. Hon tycker om att träffa nya männi­skor, att hjälpa till och ta hand om dem. Hon vill också gärna fortsätta att hålla fler kurser.

- Det är spännande att hålla i kursen, man lär sig jättemycket. Jag har hållit i and­ra kurser tidigare, så jag hjälpte Josefine i början, för hon var mer nervös än jag! säger Cintia. ♦ 

Fakta

Kursen Respektfulla relationer är en kurs för personer över 18 år som har en av insats inom LSS eller Sol, genom funktionsstödsförvaltningen. Kursen är utvecklad av Eskilstuna kommun. Genom övningar, film och diskussioner arbetar gruppen med relationen till sig själv och till andra. Kursen är nu pandemianpassad. Det är fem personer I en grupp, som träffas fem gånger. Träffarna är på dagtid och varar i två timmar. Om du har daglig verksamhet eller sysselsättning kan du delta i kursen på din arbetstid. Kursen hålls på Fänriksgatan 1.

Vill veta mer? Kontakta: ann-helen.westerdahl@malmo.se

sv
sv