Sofie Persson, stödpedagog och en av medlemmarna i projektgruppen HÅPP.

Sofie Persson, stödpedagog och en av medlemmarna i projektgruppen HÅPP.

Normmedvetenhet och ny syn på lärande

Medarbetare och chefer i funktionsstödsförvaltningen har under två års tid deltagit i ett EU-finansierat projekt, HÅPP, med syftet att skapa mer öppna och inkluderande arbetsplatser.

Personer som bryter mot normer, exempelvis gällande sexuell läggning
eller könsidentitet, kan känna sig ovälkomna eller otrygga. De kan uppleva att de inte får förståelse eller respekt. Bland de anställda på funktionsstödsförvaltningen är normmedvetenhet extra viktigt. Det är en förutsättning för att kunna möta behov och rättigheter hos dem som får en insats från funktionsstödsförvaltningen.

Normmedvetenhet på olika sätt
Framtagandet av utbildningar som ska bidra till större normmedvetenhet var därför grunden för projektet HÅPP. Utbildningarna tar bland annat upp hur och varför vi arbetar lågaffektivt, stöd till anhöriga, mänskliga rättigheter ur ett LSS-perspektiv och medveten inkludering. Norm-medvetenhet genomsyrar också de olika utbildningarna.

Helena Paulsson utvecklingssekreterare och samordnare för funktionsstödsförvaltningens arbete med jämställdhet och antidiskriminering säger:

– Funktionsstödsförvaltningen har flera verksamheter som har, eller håller på att genomgå en HBTQI-certifiering via RFSL. Men det finns även andra alternativ, om man vill fördjupa sig och få kunskap och kompetens inom normer och HBTQIA+. Medveten inkludering, ett utbildningspaket framtaget inom projektet HÅPP, tar upp normer ur ett bredare perspektiv där HBTQIA+ ingår.

Projektet har påvisat att det finns ett behov av att förändra synen på lärande och utbildning. Utvärderingarna av utbildningarna visar att deltagarna tyckt att det var positivt att utbildningarna var uppdelade i två delar där de efter den första fick möjlighet att fundera själv innan de i nästa del reflekterade tillsammans med arbetsgruppen. Det var däremot viktigt att det inte gick för lång tid mellan de två tillfällena. Utvärderingen visar att medarbetare efter genomförda utbildningar känner en ökad trygghet i att lyfta sina behov av tillgänglighetsanpassningar. Efter genomförda utbildningar anses det också viktigt att ta fram en plan för det fortsatta arbetet för att implementera den nya kunskapen i det vardagliga arbetet.

Projektet avslutades i maj, men kommer leva vidare genom de utbildningar som tagits fram av HÅPP. Förvaltningen kommer, tillsammans med processtödjarna, också fortsätta driva på så att arbetet med normer, inkludering och tillgängligt lärande/lärmiljöer fortsätter spridas och implementeras. ◆

Fakta

2019 startades projektet HÅPP på funktionsstödsförvaltningen, med finansiering av Europeiska socialfonden (svenska ESF-rådet).

244 medarbetare från avdelning LSS-bostäder har fram till maj 2021 genomfört 3 158,5 utbildningstimmar i projektet.

Fördjupning om HÅPP: malmo.se/happ

sv
sv