Fänrik Rum Fem lotsar människor rätt

Genom ett starkt föreningsliv kan människor med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar göra sina röster hörda i samhället. På Fänrik Rum Fem bjuder brukarföreningar och Malmö stad in till ett sammanhang där Malmöbor får den hjälp och stöd de har rätt till.

För många som lever med psykisk ohälsa är vardagen en dubbel kamp, både med det egna måendet och mot en omgivning som inte alltid förstår utmaningarna. Kollektivtrafik, boendesituationen och höga livskostnader är några områden som brukarföreningarna vill se förbättringar på. Det fanns ett behov av att formalisera samverkan mellan föreningslivet och funktionsstödsförvaltningen för att kunna driva samhällsutvecklingen tillsammans på ett bra sätt. Resultatet blev bland annat Fänrik Rum Fem som invigdes i oktober för två år sedan. Efter drygt ett års stängning under
pandemin öppnas nu mötesplatsen igen. Hit kan Malmöbor vända sig till för att få hjälp och stöd.

– Vi har en ömsesidig vilja att kunna träffas på lika villkor. Det är lätt att hamna i en beroendesituation både som förening och som enskild person, säger Lotta Lagerholm från FUB Malmö och Föreningen Sinnen och
perception.

– Fänrik Rum Fem är en trygg och neutral plats där vi möts som jämbördiga parter. Man kanske kan se det som en bro mellan Malmöbor och olika aktörer, eftersom vi svårt att förstå, säger Lisbeth Nilsson som är utvecklingssekreterare på avdelning för LSS-bostäder.

Cecilia Renner och Bo Persson representerar nätverket Lokalt forum som
ingår i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, en samarbetsorganisation för tretton organisationer verksamma inom psykisk hälsa-området.

– När det är öppet finns det alltid någon från föreningslivet och förvaltningen här. Det handlar mycket om att få veta vilket stöd man kan få, att hjälpa människor att hamna på rätt ställe. Det är inte särskilt lätt att hitta det på egen hand, säger CeciliaRenner.

– Det finns mycket att göra för att människor med psykisk ohälsa ska kunna
leva sina liv som alla andra. Brukarföreningarna vill ha dialog kring de flesta
frågor men boendefrågan är kanske extra viktig, säger Bo Persson.

Det är vanligt att isolera sig när man lever med en psykisk ohälsa och därför är det viktigt att vi tillsammans skapar sammanhang och möten för alla. Det säger Susanna Agerius, utvecklingssamordnare för socialpsykiatri.

– Det är ofta en hög tröskel för den som lever med psykisk ohälsa att ta sig ut. Därför är det så viktigt att tänka på att vi möter människor i den situation de befinner sig. Man behöver bli sedd men också känna sig behövd, det främjar den psykiska hälsan, säger Susanna.

Lotta är inne på samma linje. Hon möter många som säger att det enda de
vill är att få hjälp men inte förstår vad som sägs. Kommunikationen behöver
göras mer tillgänglig, både i samtalet och digitalt.

– Om man vill höra vår röst måste man komma ihåg att vi inte är insatta i myndighetsvärlden, säger hon.

Hon får medhåll av Karina Topel som är verksamhetschef vid Fontänhuset Malmö och ingår i gruppen. Hon konstaterar att det saknas överblick även för de som arbetar med frågorna dagligen i föreningar och myndigheter. Och när de flesta i föreningarna arbetar ideellt några timmar i veckan är det inte möjligt att läsa in sig på allt.

– Tanken är ju att de som berörs ska tillfrågas men det är ofta svårt att veta hur man ska svara. Vi kan hjälpa till att anpassa frågorna. Om man strävar efter en bra dialog kan vi arbeta tillsammans i god vilja. Vi är på rätt väg, säger Karina.

Det finns flera exempel på att brukarsamverkan innebär verkligt inflytande.
Aktivitetskatalogen togs fram efter önskemål från brukarföreningarna, och i
samband med nedstängningen av samhället skapades en särskild “coronaflik”. Lokalt Forum ingår i ett samarbetsforum för Malmö stad och berörda myndigheter. Det finns också vissa möjligheter att påverka budgetprocessen så att det blir fler satsningar på funktionsområdet.

– Det har blivit en förändring i hur vi pratar om de här frågorna. Tidigare var
det mer av informationsmöten och inte så mycket dialog. Men detta gör vi tillsammans, var och en bidrar med sitt värdefulla perspektiv, säger Cecilia Renner.

Fotograf: Roger Nellsjö

sv
sv