”Ledaren finns alltid tillsammans med andra”

Funktionsstödsförvaltningen har ett livsbefrämjande uppdrag för Malmöbor i behov av stöd och hjälp.
Charlotte Widén Odder är dess nya direktör.

Hon kliver rakt in i synfältet, orädd att möta den hon har framför sig. Det självklara i att hjälpa varandra och att arbeta tillsammans finns sedan barndomens somrar och helger på morföräldrarnas lantbruk utanför Landskrona. Och från hemmet där människor alltid var välkomna och fick stöd och hjälp. Charlotte Widén Odder, eller Lotta, kunde ha blivit veterinär men engagemanget för sociala frågor tog över.

– Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av livsöden: varför blir det på ett visst sätt i någons liv? Och vad kan jag göra? Det har aldrig varit någon tvekan – ber man om hjälp får man det, givetvis alltid med ett syfte att personen så långt som möjligt ska kunna använda sina egna resurser, säger
Lotta som sedan årets början är funktionsstödförvaltningens direktör.

Det föll sig naturligt att börja i socialtjänsten, först med barn med LSS-insats och sedan inom äldreomsorgen. Under 2015, när ett stort antal ensamkommande barn på flykt nådde Sverige, drev hon ett HVB-hem
– fast som ett riktigt hem. Medan Sverige lade stor möda på att alla skulle integreras fortast möjligt lade hon den på att skapa trygga uppväxtvillkor för varje enskilt barn.

– Jag är inte rädd för att möta människor i missbruk eller som lider av psykisk ohälsa eller bara visar starka känslor. Jag tycker att jag är bra på att se människan bakom och liksom följa med i det som betytt någonting
i dennes liv, säger Lotta.

Ett gott ledarskap beskriver hon som en trygg tillit till att ledaren både har det utrymme och den syn på sitt uppdrag som gör att medarbetaren vill följa.
– ”Ensam” finns inte. Ingen leder i ett tomrum, det sker alltid tillsammans med andra. Det är viktigt att ledarskapet blir så förutsägbart och tydligt att medarbetaren kan vila i det och fokusera på att använda sin fulla potential. Man ska inte behöva fundera över vart organisationen är på väg.

Av det följer att ett gott medarbetarskap innebär viljan att bidra till det man kommit överens om och att ta ansvar för helheten. Finns bara utrymmet att växa i sitt uppdrag finns egentligen ingen gräns för vad man kan uppnå tillsammans menar Lotta.
– Mitt främsta uppdrag är att se till att det finns förutsättningar för det. Men det kräver att var och en gör kärnuppdraget till sitt utifrån den verksamhet och verklighet man befinner sig i, säger hon.

Under de fem år som funktionsförvaltningen har funnits som egen fackförvaltning ser hon flera förbättringar i verksamheten, till exempel ett större fokus på Malmöbornas behov. Samtidigt måste mer energi läggas på
att skapa en hållbarhet i organisationen och i det spelar det förebyggande hälsofrämjande arbetet en nyckelroll.

– Det gäller arbetsmiljön för medarbete men det handlar också om att inte komma in för sent i människors liv. Onödigt lidande kan sparas om vi blir ännu bättre på att göra tidiga insatser när det gäller både fysisk och
psykisk hälsa, redan från unga år och genom hela livet, säger Lotta.

sv
sv